Европейски съюз

Швеция

Швеция

Преглед

Знаме на Швеция

Политическа система

Швеция е конституционна монархия и парламентарна демокрация с ръководител на правителството — министър-председателят и държавен глава — монархът. Правителството упражнява изпълнителната власт. Законодателната власт е поверена на еднокамарен парламент. Швеция е унитарна държава, разделена на 20 области и 290 общини.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на шведската икономика през 2018 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,5 %), промишлеността (19,2 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,7 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 59 % от износа на Швеция (Германия — 11 %, Дания и Финландия — по 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Норвегия — 11 % и САЩ — 7 %.

70 % от вноса в Швеция е от страните от ЕС (Германия — 18 %, Нидерландия — 9 % и Дания — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 8 % от вноса е от Норвегия, а 5 % — от Китай.

Швеция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Швеция. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Швеция

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на шведското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на шведските председателства:

януари — юни 2001 г. | юли — декември 2009 г.|

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Швеция комисар в Европейската комисия е Илва Йохансон, която отговаря за вътрешните работи.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Швеция

Европейски икономически и социален комитет

Швеция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Швеция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Швеция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Швеция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Швеция?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни от 2018 г. за Швеция:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,814 млрд. евро
    (равняват се на 0,38 % от шведската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 3,303 млрд. евро
    (равнява се на 0,70 % от шведската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Швеция

Средствата, които Швеция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Швеция се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top