Európska únia

Španielsko

Španielsko

Prehľad

Vlajka Španielska

Politický systém

Španielsko je parlamentná demokracia a konštitučná monarchia s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom. Orgánom výkonnej moci je rada ministrov, ktorej predsedá premiér. Španielsko je unitárny štát pozostávajúci zo 17 autonómnych spoločenstiev a 2 autonómnych miest s rôznym stupňom autonómie.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Španielska v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (23,9 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,0 %) a priemysel (17,7 %).

Do krajín EÚ smeruje 66 % španielskeho vývozu (Francúzsko 15 %, Nemecko 11 % a Taliansko 8 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 4 % španielskeho vývozu do Spojených štátov a 3 % do Maroka.

Pokiaľ ide o dovoz, 58 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 14 %, Francúzska 12 % a Talianska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 3 % z USA.

Španielsko v EÚ

Európsky parlament

Španielsko má v Európskom parlamente 59 poslancov. Poslanci EP za Španielsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Španielsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia španielskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Španielska:

január až jún 1989 | júl až december 1995 | január až jún 2002 | január až jún 2010

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalituSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Španielsko do Európskej komisie je Miguel Arias Cañete, ktorý je zodpovedný za oblasť klímy a energetiku.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Španielsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Španielsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 21 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Španielsko má v Európskom výbore regiónov 21 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Španielsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Španielska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Španielska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Španielska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Španielsku: 9,664 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % španielskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,83 %
  • Celkový príspevok Španielska do rozpočtu EÚ:8,080 mld. EUR
  • Príspevok Španielska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,69 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Španielsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Španielska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Španielsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top