Europska unija

Španjolska

Pregled

Glavni grad: 

Madrid

Površina: 

505 944 km2

Broj stanovnika: 

46 445 828 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

9,1 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

1,114 bilijuna EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

španjolski

Politički sustav: 

parlamentarna ustavna monarhija

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

54

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1986.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi španjolskog predsjedanja

U kopnenom dijelu Španjolske, na Pirinejskom poluotoku, prevladavaju visoravan i planinski lanci kao što su Pirineji i Sierra Nevada. Španjolska na sjeveru graniči s Francuskom i Andorom, a na zapadu s Portugalom. Španjolskoj pripadaju i Balearski otoci u Sredozemnome moru, Kanarski otoci u Atlantskom oceanu i dvije autonomne eksklave na sjeveru Afrike – Ceuta i Melilla.

Najvažniji sektori španjolskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (24,5 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,7 %) te industrija (17,0 %).

Najvažniji izvozni partneri Španjolske jesu Francuska, Njemačka i Portugal, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Francuska i Kina.

Španjolska u Europskoj uniji

Europski parlament

Španjolska ima 54 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Španjolskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici španjolske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi španjolskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1989. | srpanj – prosinac 1995. | siječanj – lipanj 2002. | siječanj – lipanj 2010.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Miguel Arias Cañete povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Španjolska, a zadužen je za klimatsku i energetsku politiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Španjolskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Španjolska ima 21 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Španjolska ima 20 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Španjolska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća rumunjskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Španjolska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Španjolske i EU-a u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Španjolskoj: 13,696 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Španjolskoj izražena kao postotak španjolskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,27 %
  • ukupni doprinos Španjolske proračunu EU-a: 8,772 milijardi EUR
  • doprinos Španjolske proračunu EU-a kao postotak njegova BND-a: 0,81 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Španjolskoj financira EU

Novcem koji Španjolska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Španjolsku.

Praktične informacije

Back to top