Europska unija

Španjolska

Španjolska

Pregled

španjolska zastava

Politički sustav

Španjolska je parlamentarna demokracija i ustavna monarhija, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države kralj. Izvršnu vlast obavlja Vijeće ministara, kojim predsjeda premijer. Španjolska je unitarna država – sastoji se od 17 autonomnih zajednica i 2 autonomna grada s različitim stupnjevima autonomije.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori španjolskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (23,9 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,0 %) te industrija (17,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 66 % španjolskog izvoza (od čega 15 % u Francusku, 11 % u Njemačku i 8 % u Italiju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 4 % izvozi se u SAD, a 3 % u Maroko.

Kad je riječ o uvozu, 58 % činio je uvoz iz država članica EU-a (14 % iz Njemačke, 12 % iz Francuske i 7 % iz Italije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 7 % uvozi se iz Kine te 3 % iz SAD-a.

Španjolska u Europskoj uniji

Europski parlament

Španjolska ima 59 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Španjolskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici španjolske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a zemlje koje njime predsjedaju izmjenjuju se svakih 6 mjeseci.

Tijekom šest mjeseci ministri vlade te zemlje predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi španjolskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1989. | srpanj – prosinac 1995. | siječanj – lipanj 2002. | siječanj – lipanj 2010.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuAktualno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Josep Borrell Fontelles povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Španjolska, a ujedno je i visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednik Europske komisije.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Španjolskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Španjolska ima 21 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Španjolska ima 21 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Španjolska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća španjolskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika Španjolske u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Španjolska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Podaci za Španjolsku za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Španjolskoj: 12,270 milijardi EUR
    (1,02 % gospodarstva Španjolske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 10,314 milijardi EUR
    (0,85 % gospodarstva Španjolske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Španjolskoj financira EU

Novcem koji Španjolska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Španjolsku.

Back to top