an tAontas Eorpach

An Spáinn

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Maidrid

Achar: 

505 944 km2

Daonra: 

46 445 828 (2016) 

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

9.1 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 1.114 trilliún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Spáinnis

Córas Polaitiúil: 

monarcacht bhunreachtúil pharlaiminteach

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1986

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

54

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999.

I Limistéar Schengen: 

 Tá an Spáinn ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Márta 1995

Uachtaránacht na Comhairle: 

Ardchláir agus sliabhraonta ar nós na bPiréiní agus Sierra Nevada is mó atá ar mhórthír na Spáinne atá suite ar Leithinis na hIbéire. Tá teorainn aici leis an bhFrainc agus le hAndóra sa tuaisceart agus leis an bPortaingéil san iarthar. Cuid den Spáinn iad na hOileáin Bhailéaracha sa Mheánmhuir, na hOileáin Chanáracha san Aigéan Atlantach agus an dá eachtarchríoch i dTuaisceart na hAfraice: Ceuta agus Melilla.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Spáinne in 2015: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (24.5 %), an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (18.7 %) agus an tionsclaíocht (17.0 %).

Is iad an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Spáinn earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Fhrainc agus an tSín na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Spáinn san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 54 Feisire ag an Spáinn i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Spáinn

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Spáinne i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Spáinne lena linn:

Ean-Meith 1989 | Iúil-Nollaig 1995 | Ean-Meith 2002 | Ean-Meith 2010

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Miguel Arias Cañete an té a cheap an Spáinn ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Gníomhú ar son na hAeráide agus Fuinneamh na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Spáinn

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

21 ionadaí ag an Spáinn ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

20 ionadaí ag an Spáinn ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Spáinn i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Spáinne chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Spáinn don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Spáinne leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE sa Spáinn – EUR 13.696 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Spáinne – 1.27 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Spáinne isteach i mbuiséad an AE – EUR 8.772 billiún
  • Ranníocaíocht na Spáinne le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.81 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Spáinn a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Spáinn isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Spáinn.

Eolas praiticiúil