Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισπανία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Μαδρίτη

Έκταση: 

505 944 km2

Πληθυσμός: 

46 445 828 (2016) 

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

9,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

1,114 τρισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

ισπανικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

54

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1986

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Το ηπειρωτικό τμήμα της Ισπανίας, που βρίσκεται στην Ιβηρική Χερσόνησο, καλύπτουν οροπέδια και οροσειρές, όπως τα Πυρηναία και η Σιέρρα Νεβάδα. Στα βόρεια η χώρα συνορεύει με τη Γαλλία και την Ανδόρα και στα δυτικά με την Πορτογαλία. Η Ισπανία περιλαμβάνει επίσης τις Βαλεαρίδες Νήσους στη Μεσόγειο Θάλασσα, τις Καναρίους Νήσους στον Ατλαντικό Ωκεανό και δύο αυτόνομους περιφερειακούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική: τη Θέουτα και τη Μελίλια.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της ισπανικής οικονομίας  ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (24,5%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,7%), καθώς και η βιομηχανία (17,0%).

Η Ισπανία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Κίνα.

Η Ισπανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ισπανία έχει 54 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

To Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ισπανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ισπανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1989 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1995 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2002 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2010

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Ισπανία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Κλιματικής Αλλαγής και της Ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ισπανία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ισπανία έχει 20 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ισπανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ισπανίας στην ΕΕ», η ισπανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ισπανία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Ισπανίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ισπανία: 13,696 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ισπανικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,27 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ισπανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 8,772 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Ισπανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,81 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ισπανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ισπανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Ισπανία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top