Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισπανία

Ισπανία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Ισπανίας

Πολιτικό σύστημα

Η Ισπανία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και συνταγματική μοναρχία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον μονάρχη. Το συμβούλιο των υπουργών ασκεί την εκτελεστική εξουσία υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Η Ισπανία αποτελεί ενιαίο κράτος, αποτελούμενο από 17 αυτόνομες κοινότητες και 2 αυτόνομες πόλεις με διαφορετικό βαθμό αυτονομίας.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της ισπανικής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (23,9 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,0 %), καθώς και η βιομηχανία (17,7 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 66 % των ισπανικών εξαγωγών (15 % στη Γαλλία, 11 % στη Γερμανία και 8 % στην Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 4 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 3 % στο Μαρόκο.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 58 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (14 % από τη Γερμανία, 12% από τη Γαλλία και 7% από την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 7% προέρχεται από την Κίνα και το 3 % από τις ΗΠΑ.

Η Ισπανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ισπανία έχει 51 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ισπανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ισπανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1989 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1995 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2002 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2010

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ισπανία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ισπανία έχει 17 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ισπανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ισπανίας στην ΕΕ», η ισπανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ισπανία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία του 2018 για την Ισπανία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ισπανία: 12,270 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 1,02 % της ισπανικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 10,314 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,85 % της ισπανικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ισπανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ισπανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ισπανία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top