Europæiske Union

Spanien

Oversigt

Det spanske flag

Politisk system

Spanien er et parlamentarisk demokrati og et konstitutionelt monarki med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – kongen. Ministerrådet har den udøvende magt og ledes af premierministeren. Spanien er en enhedsstat, der består af 17 selvstyrende områder og 2 selvstyrende byer, som har forskellige grader af selvstændighed.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den spanske økonomi i 2016 var engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (23,4 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,9 %) samt industri (17,8 %).

67 % af Spaniens eksport går til andre EU-lande (Frankrig: 15 %, Tyskland: 11 % og Italien: 8 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (4 %) og Marokko (3 %).

For importens vedkommende stammer 62 % fra andre EU-lande (Tyskland: 15 %, Frankrig: 12 % og Italien: 7 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og USA (4 %).

Spanien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 54 spanske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Spanien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den spanske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for spanske formandskaber:

Januar-juni 1989 | Juli-december 1995 | Januar-juni 2002 | Januar-juni 2010

Formandskabet for EU-Rådet

Følgende link leder til et eksternt website det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Spanien har udnævnt Miguel Arias Cañete som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for klima og energi.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Spanien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Spanien har 21 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Spanien har 20 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Spanien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Spaniens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Spanien, og hvor mange bidrager landet med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Spaniens finanser i relation til EU i 2017:

  • EU's samlede udgifter i Spanien: 9,664 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Spaniens bruttonationalindkomst (BNI): 0,83 %
  • Spaniens samlede bidrag til EU's budget: 8,080 mia. euro
  • Spaniens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,69 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Spanien

De penge, som Spanien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Sverige drager fordel af EU-finansiering.

Back to top