Европейски съюз

Испания

Испания

Преглед

Знаме на Испания

Политическа система

Испания е парламентарна демокрация и конституционна монархия с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — монарх. Изпълнителната власт е в ръцете на министерския съвет начело с министър-председателя. Испания е унитарна държава, съставена от 17 автономни области и 2 автономни града с различни степени на автономност.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на испанската икономика през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (23,9 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (18 %) и промишлеността (17,7 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 66 % от износа на Испания (Франция — 15 %, Германия — 11 % и Италия — 8 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (4 %) и Мароко (3 %).

58 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 14 %, Франция — 12 % и Италия — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 7 % от вноса се падат на Китай и 3 % — на САЩ.

Испания в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 51 членове от Испания. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Испания

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на испанското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на испанското председателство:

януари — юни 1989 г. | юли — декември 1995 г. | януари — юни 2002 г. | януари — юни 2010 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС.

Европейска комисия

Предложеният от Испания комисар в Европейската комисия е Жозеп Борел, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Испания

Европейски икономически и социален комитет

Испания има 21 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Испания има 17 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Испания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Испания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Испания?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни от 2018 г. за Испания:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 12,270 млрд. евро
    (равняват се на 1,02 % от испанската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 10,314 млрд. евро
    (равнява се на 0,85 % от испанската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Испания

Средствата, които Испания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Испания се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top