Európska únia

Slovinsko

Slovinsko

Prehľad

Vlajka Slovinska

Politický systém

Slovinsko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý je volený priamo. Vláda má výkonnú a správnu moc. Premiéra a ministrov volí parlament. Slovinsko nemá regióny, delí sa na 212 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovinska v roku 2018 boli priemysel (27,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,7 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,9 %).

Do krajín EÚ smeruje 76 % slovinského vývozu (Nemecko 19 %, Taliansko 12 % a Rakúsko 7 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 3 % vývozu do Srbska a 3 % do Bosny a Hercegoviny.

Pokiaľ ide o dovoz, 67 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 16 %, Talianska 13 % a Rakúska 9 %). Z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza z Turecka a 5 % z Číny.

Slovinsko v EÚ

Európsky parlament

Slovinsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. Poslanci EP za Slovinsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Slovinsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovinskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovinska:

január až jún 2008

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídlo Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Slovinsko do Európskej komisie je Violeta Bulc, ktorá je zodpovedná za dopravu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Slovinsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovinsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 7 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Slovinsko má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Slovinsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovinska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Slovinska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Slovinska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Slovinsku: 0,476 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % slovinského hrubého národného dôchodku (HND): 1,12 %
  • Celkový príspevok Slovinska do rozpočtu EÚ: 0,293 mld. EUR
  • Príspevok Slovinska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,69 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Slovinsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovinska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovinsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top