an tAontas Eorpach

An tSlóivéin

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Liúibleána

Achar: 

20 273 km2

Daonra: 

2 064 188 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

0.4 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 39.769 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an tSlóivéinis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát ó: 

1 Bealtaine 2004

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

8

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 2007.

I Limistéar Schengen: 

Tá an tSlóivéin ina ball de Limistéar Schengen ón 21 Nollaig 2007

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá an tSlóivéin suite sa taobh ó dheas de limistéar láir na hEorpa. Tá teorainn aici leis an Iodáil san iarthar, leis an Ostair sa tuaisceart, leis an gCróit sa deisceart agus san oirdheisceart, agus leis an Ungáir san oirthuaisceart. Na hAlpa atá i dtuaisceart na tíre. Ardchlár Carst atá in iardheisceart na tíre, réigiún ina bhfuil a lán pluaiseanna agus cainneoin aolchloiche. Tá cósta na Slóivéine 43km ar fad. Tá sé le hais Mhuir Aidriad idir an Iodáil agus an Chróit.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Slóivéine in 2015: an tionsclaíocht (28.1 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (20.3 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (16.5 %).

Is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus an Ostair na tíortha is mó a n‑easpórtálann an tSlóivéin earraí chucu agus is uathu is mó a n‑iompórtálann sí earraí freisin.

An tSlóivéin san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 8 bhFeisire ag an tSlóivéin i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa tSlóivéin

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Slóivéine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Slóivéine lena linn:

Ean-Meith 2008

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is í Violeta Bulc an té a cheap an tSlóivéin ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Iompar an cúram atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa tSlóivéin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

7 n-ionadaí ag an tSlóivéin ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

7 ionadaí ag an tSlóivéin ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an tSlóivéin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Slóivéine chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an tSlóivéin don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Slóivéine leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE sa tSlóivéin – EUR 0.940 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Slóivéine – 2.46 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Slóivéine isteach i mbuiséad an AE – EUR 0.341 billiún
  • Ranníocaíocht na Slóivéine le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.89 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa tSlóivéin a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an tSlóivéin isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don tSlóivéin.

Eolas praiticiúil

Back to top