Euroopa Liit

Sloveenia

Ülevaade

Pealinn: 

Ljubljana

Pindala: 

20 273 km2

Rahvaarv: 

2 064 188 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

0,4 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

39,769 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

sloveeni keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

8

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2007

Schengen area member: 

Jah, Sloveenia on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Sloveenia eesistumise perioodid

Sloveenia asub Kesk-Euroopa lõunaosas. See piirneb läänes Itaalia, põhjas Austria, lõunas ja kagus Horvaatia ning kirdes Ungariga. Riigi põhjaosa katavad suures osas Alpid, samas kui riigi edelapiirkonnas on Karsti platoo täidetud lubjakivikoobaste ja kurudega. Sloveenia Aadria mere rannajoon (Itaalia ja Horvaatia vahel) on 43 km pikkune.

Sloveenia  majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (28,1 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,3 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,5 %).

Sloveenia peamised ekspordi- ja impordipartnerid on Saksamaa, Itaalia ja Austria.

Sloveenia ELis

Euroopa Parlament

Sloveeniast on Euroopa Parlamenti valitud 8 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Sloveenias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Sloveenia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Sloveenia eesistumise perioodid:

jaanuar – juuni 2008

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Sloveenia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Violeta Bulc, kelle vastutusalaks on transport.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Sloveenias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Sloveenial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 7 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Sloveenial on Euroopa Regioonide Komitees 7 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Sloveenia suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Sloveenia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Sloveenia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Sloveenia rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Sloveenias – 0,940 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Sloveenia kogurahvatulust – 2,46 %
  • Sloveenia kogupanus ELi eelarvesse – 0,341 miljardit EUR
  • Sloveenia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,89 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Sloveenias

Rahalised vahendid, mida Sloveenia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Sloveenia ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top