Ευρωπαϊκή Ένωση

Σλοβενία

Σλοβενία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Σλοβενίας

Πολιτικό σύστημα

Η Σλοβενία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος εκλέγεται άμεσα. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική και διοικητική αρχή. Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί εκλέγονται από το Κοινοβούλιο. Η Σλοβενία δεν διαιρείται σε περιφέρειες αλλά σε 212 δήμους.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της σλοβενικής οικονομίας το 2016 ήταν η βιομηχανία (27,6 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,7 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική πρόνοια (16,9 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 75 % των σλοβενικών εξαγωγών (το 19 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 10 % στην Ιταλία και το 7 % στην Αυστρία), ενώ εκτός ΕΕ το 4 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Σερβία και το 3 % στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 71 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (17 % από τη Γερμανία, 13 % από την Ιταλία και 10 % από την Αυστρία), ενώ εκτός ΕΕ το 5 % των εισαγωγών προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από την Τουρκία.

Η Σλοβενία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σλοβενία έχει 8 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σλοβενία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σλοβενικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Σλοβενία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου :

Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 |

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Σλοβενία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Βιολέτα Μπουλτς, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβενία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σλοβενία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σλοβενία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σλοβενία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Σλοβενίας στην ΕΕ», η σλοβενική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Σλοβενία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Ανάλυση των οικονομικών της Σλοβενίας σε σχέση με την ΕΕ το 2017:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Σλοβενία: 0,476 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του σλοβενικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,12 %
  • Συνολική συνεισφορά της Σλοβενίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,293 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Σλοβενίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του σλοβενικού ΑΕΕ: 0,69 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σλοβενία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σλοβενία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Σλοβενία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top