Evropská unie

Slovinsko

Přehled

Hlavní město: 

Lublaň

Rozloha: 

20 273 km2

Počet obyvatel: 

2 064 188 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,4 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

39,769 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

slovinština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

8

Měna: 

Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2007

Schengen area member: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období slovinského předsednictví

Slovinsko leží v jižní části střední Evropy, na západě sousedí s Itálií, na severu s Rakouskem, na jihu a jihovýchodě s Chorvatskem a na severovýchodě s Maďarskem. Na severu země dominují Alpy. Na jihozápadě se nachází plošina Kras s několika horskými masívy, vápencovými jeskyněmi a soutěskami. Území mezi Itálií a Chorvatskem tvoří 43 km dlouhé pobřeží Jaderského moře.

Nejdůležitějšími odvětvími slovinského hospodářství byly v roce 2015 průmysl (28,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (20,3 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,5 %).

Hlavními vývozními a dovozními partnery Slovinska jsou Německo, Itálie a Rakousko.

Slovinsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 slovinských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Slovinsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovinského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovinského předsednictví:

leden–červen 2008

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Slovinsko nominovalo Violetu Bulcovou, která je odpovědná za oblast dopravy.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Slovinsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Slovinsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 7 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Slovinsko má 7 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Slovinsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby dánské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Slovinsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Slovinska a naopak (2015):

  • Výdaje EU ve Slovinsku celkem – 0,940 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl slovinského hrubého národního důchodu (HND): 2,46 %
  • Slovinský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,341 miliardy EUR
  • Slovinský příspěvek do rozpočtu EU jako % slovinského HND – 0,89 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Slovinsku

Příspěvek Slovinska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Slovinsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace o Slovinsku

Back to top