Európska únia

Slovensko

Slovensko

Prehľad

Vlajka Slovenska

Politický systém

Slovensko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má v rukách väčšinu výkonnej moci, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý je síce formálnou hlavou výkonnej moci, no má veľmi obmedzené právomoci. Krajina sa delí na 8 krajov, každý je pomenovaný podľa svojho sídla. Od roku 2002 majú kraje určitý stupeň autonómie.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovenska v roku 2018 boli priemysel (26,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,8 %).

Do krajín EÚ smeruje 86 % slovenského vývozu (Nemecko 22 %, Česko 12 % a Poľsko 8 %), v prípade krajín mimo EÚ smerujú 3 % vývozu do Spojených štátov a po 2 % do Ruska a Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 80 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 20 %, Česka 16 % a Rakúska 10 %). Z krajín mimo EÚ 5 % dovozu pochádza z Ruska a 5 % z Južnej Kórey.

Slovensko v EÚ

Európsky parlament

Slovensko má v Európskom parlamente 14 poslancov. Poslanci EP za Slovensko.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovenskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovenska:

júl až december 2016

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Slovenským komisárom v Európskej komisii je Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Slovensku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovensko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Slovensko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Slovensko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovenska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Slovensko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Slovensko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ na Slovensku – 2,457 mld. EUR
    (čo zodpovedá 2,78 % slovenského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 0,764 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,86 % slovenského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Slovensku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovenska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovensko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top