Európska únia

Slovensko

Prehľad

Vlajka Slovenska

Politický systém

Slovensko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má v rukách väčšinu výkonnej moci, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý je síce formálnou hlavou výkonnej moci, no má veľmi obmedzené právomoci. Krajina sa delí na 8 krajov, každý je pomenovaný podľa svojho sídla. Od roku 2002 majú kraje určitý stupeň autonómie.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovenska v roku 2016 boli priemysel (27,3 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,6 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (13,4 %).

Do krajín EÚ smeruje 85 % slovenského vývozu (Nemecko 22 %, Česko 12 % a Poľsko 8 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 2 % slovenského vývozu do Spojených štátov a rovnaký pomer aj do Ruska a Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 80 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 20 %, Českej republiky 17 % a Rakúska 10 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 5 % dovozu pochádza z Južnej Kórey a 4 % z Ruska.

Slovensko v EÚ

Európsky parlament

Slovensko má v Európskom parlamente 13 poslancov. Poslanci EP za Slovensko.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovenskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovenska:

júl až december 2016

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Slovensko do Európskej komisie je Maroš Šefčovič, podpredseda pre energetickú úniu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Slovensku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovensko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Slovensko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Slovensko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovenska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Slovenska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Slovenska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ na Slovensku: 1,645 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % slovenského hrubého národného dôchodku (HND): 1,97 %
  • Celkový príspevok Slovenska do rozpočtu EÚ: 0,600 mld. EUR
  • Príspevok Slovenska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,72 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Slovensku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovenska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovensko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top