an tAontas Eorpach

An tSlóvaic

Forbhreathnú

Bratach na Slóvaice

Córas polaitiúil

Poblacht dhaonlathach pharlaiminteach í an tSlóvaic ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, ag a bhfuil an phríomhchumhacht feidhmiúcháin agus ceann stáit, an t-uachtarán, arb é ceann foirmiúil an fheidhmeannais é, ach a bhfuil cumhachtaí teoranta aige. Tá an tír roinnte ina 8 réigiún, agus ainmníodh gach réigiún as a phríomhchathair. Ón mbliain 2002 ar aghaidh, tá leibhéal éigin neamhspleáchais ag na réigiúin sin.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Slóvaice in 2016: an tionsclaíocht (27.3 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (21.6 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (13.4 %).

Is fiú 85 % d’onnmhairí na Slóvaice í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 22 %, an tSeicia 12 % agus an Pholainn 8 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 2 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe, go dtí an Rúis agus go dtí an tSín.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 80 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 20 %, an tSeicia 17% agus an Ostair 10 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 5 % ón gCóiré Theas agus 4 % ón Rúis.

An tSlóvaic san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 13 Fheisire ag an tSlóvaic i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa tSlóvaic 

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Slóvaice i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na Slóvaice:

Iúil-Nollaig 2016

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrachUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Maroš Šefčovič an Coimisinéir atá ainmnithe ag an tSlóvaic mar bhall den Choimisiún Eorpach. Is é an Leas-Uachtarán um Aontas Fuinnimh é.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa tSlóvaic

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí ag an tSlóvaic ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

9 n-ionadaí ag an tSlóvaic ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas Eorpach i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an tSlóvaic i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontas Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Slóvaice chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas Eorpach.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an tSlóvaic don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Slóvaice leis an Aontas Eorpach in 2017:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa tSlóvaic: €1.645 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Slóvaice: 1.97 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Slóvaice isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €0.600 billiún
  • Ranníocaíocht na Slóvaice isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.72 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa tSlóvaic a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an tSlóvaic isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas Eorpach chun tairbhe don tSlóvaic.

Back to top