an tAontas Eorpach

An tSlóvaic

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

an Bhratasláiv

Achar: 

49 035 km2

Daonra: 

5 426 252 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

1.1 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 80.958 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an tSlóvaicis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

13

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 2009

Schengen area member: 

Tá an tSlóvaic ina ball de Limistéar Schengen ón 21 Nollaig 2007

Ina Ballstát ó: 

1 Bealtaine 2004

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá an tSlóvaic suite sa taobh thoir de limistéar láir na hEorpa agus tá teorainn aici le Poblacht na Seice agus leis an Ostair san iarthar, leis an bPolainn sa tuaisceart, leis an Úcráin san oirthear agus leis an Ungáir sa deisceart. Sléibhte Cairp atá i dtuaisceart na tíre agus is iontu atá Ardtailte Tatra. Tá Sléibhte Cairp ina dteorainn nádúrtha idir an tSlóvaic agus an Pholainn. Ísealchríocha mhachaire na Danóibe atá sa chuid ó dheas den tír.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Slóvaice in 2015: an tionsclaíocht (25.2 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (22.0 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (13.6 %).

Is iad an Ghearmáin, Poblacht na Seice agus an Pholainn na tíortha is mó a n‑easpórtálann an tSlóvaic earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, Poblacht na Seice agus an Ostair na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An tSlóvaic san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 13 Fheisire ag an tSlóvaic i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa tSlóvaic 

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Slóvaice i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na Slóvaice:

Iúil-Nollaig 2016

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Maroš Šefčovič an té a cheap an tSlóvaic ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Eisean an Leas-Uachtarán a bhfuil Aontas Fuinnimh faoina chúram.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa tSlóvaic

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí ag an tSlóvaic ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

9 ionadaí ag an tSlóvaic ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an tSlóvaic i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Slóvaice chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an tSlóvaic don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Slóvaice leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE sa tSlóvaic – EUR 3.735 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Slóvaice – 4.91 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Slóvaice isteach i mbuiséad an AE – EUR 0.608 billiún
  • Ranníocaíocht na Slóvaice le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.80 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa tSlóvaic a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an tSlóvaic isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don tSlóvaic.

Eolas praiticiúil

Back to top