Ευρωπαϊκή Ένωση

Σλοβακία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Σλοβακίας

Πολιτικό σύστημα

Η Σλοβακία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - ο οποίος ασκεί κυρίως την εκτελεστική εξουσία και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος επισήμως είναι επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά στην πράξη έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες. Η χώρα διαιρείται σε 8 περιφέρειες, οι οποίες φέρουν το όνομα της κυριότερης πόλης τους και από το 2002 λειτουργούν με κάποιο βαθμό αυτονομίας.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της σλοβακικής οικονομίας το 2016 ήταν η βιομηχανία (27,3%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (21,6%), και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (13,4%).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 85% των σλοβακικών εξαγωγών (το 22% κατευθύνεται στη Γερμανία, το 12% στην Τσεχία και το 8% στην Πολωνία), ενώ εκτός ΕΕ εξαγωγές ύψους 2% κατευθύνονται σε κάθε μία από τις εξής χώρες: ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 80% προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (20% από τη Γερμανία, 17% από την Τσεχία και 10% από την Αυστρία), ενώ εκτός ΕΕ το 5% προέρχεται από τη Νότια Κορέα και το 4% από τη Ρωσία.

Η Σλοβακία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σλοβακία έχει 13 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σλοβακία 

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σλοβακικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Σλοβακία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Σλοβακία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Μάρος Σέφτσοβιτς, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα αντιπροέδρου της Επιτροπής και το χαρτοφυλάκιο της Ενεργειακής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Σλοβακία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σλοβακία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σλοβακία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σλοβακία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Σλοβακίας στην ΕΕ», η σλοβακική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Σλοβακία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Σλοβακίας με την ΕΕ το 2017:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Σλοβακία: 1,645 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του σλοβακικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,97 %
  • Συνολική συνεισφορά της Σλοβακίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,600 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Σλοβακίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του σλοβακικού ΑΕΕ: 0,72 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σλοβακία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σλοβακία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Σλοβακία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top