Ευρωπαϊκή Ένωση

Σλοβακία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Μπρατισλάβα

Έκταση: 

49 035 km2

Πληθυσμός: 

5 426 252 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

1,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

80,958 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Σλοβακικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

την 1η Μαΐου 2004

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

13

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2009

Μέλος του Χώρου Σένγκεν: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποτρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ - Ημερομηνίες της σλοβακικής προεδρίας

Η Σλοβακία είναι χώρα της ανατολικής κεντρικής Ευρώπης και συνορεύει με την Τσεχική Δημοκρατία και την Αυστρία στα δυτικά, την Πολωνία στα βόρεια, την Ουκρανία στα ανατολικά και την Ουγγαρία στα νότια. Κατά μήκος του βόρειου τμήματος της χώρας, εκτείνονται τα Καρπάθια Όρη τα οποία περιλαμβάνουν την οροσειρά των Άνω Τάτρα, που σχηματίζει μια φυσική λεκάνη απορροής μεταξύ Σλοβακίας και Πολωνίας. Στο νότιο τμήμα της χώρας βρίσκονται οι πεδινές περιοχές της κοιλάδας του Δούναβη.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της σλοβακικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (25,2%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,0%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (13,6%).

Η Σλοβακία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Αυστρία.

Η Σλοβακία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σλοβακία έχει 13 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σλοβακία 

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σλοβακικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ημερομηνίες της σλοβακικής προεδρίας:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τη Σλοβακία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Μάρος Σέφτσοβιτς, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αντιπροέδρου για την Ενεργειακή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Σλοβακία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σλοβακία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις, ώστε να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και στην κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σλοβακία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σλοβακία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Σλοβακίας στην ΕΕ», η σλοβακική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Σλοβακία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά δίνει βάρος στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους.

Ανάλυση των οικονομικών της Σλοβακίας σε σχέση με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Σλοβακία: 3,735 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του σλοβακικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) : 4,91 %
  • Συνολική συνεισφορά της Σλοβακίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,608 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Σλοβακίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,80 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σλοβακία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σλοβακία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Σλοβακία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες