Europæiske Union

Slovakiet

Oversigt

Det slovakiske flag

Politisk system

Slovakiet er en parlamentarisk demokratisk republik med en regeringschef – premierministeren – som har det meste af den udøvende magt, og et statsoverhoved – præsidenten – som formelt har den udøvende magt, men reelt har meget begrænsede beføjelser. Landet er inddelt i 8 regioner, der hver især er opkaldt efter deres største by. Regionerne har siden 2002 haft et vist selvstyre.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den slovakiske økonomi industri (27,3 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,6 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (13,4 %).

85 % af Slovakiets eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 22 %, Tjekkiet: 12 % og Polen: 8 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (2 %), Rusland (2 %) og Kina (2 %).

For importens vedkommende stammer 80 % fra andre EU-lande (Tyskland: 20 %, Tjekkiet: 17 % og Østrig: 10 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Sydkorea (5 %) og Rusland (4 %).

Slovakiet i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 13 slovakiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Slovakiet 

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den slovakiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for slovakiske formandskaber:

Juli-december 2016

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Slovakiet har udnævnt Maroš Šefčovič som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for energiunionen.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Slovakiet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Slovakiet har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Slovakiet har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Slovakiet kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som slovakisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Slovakiet, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Slovakiets finanser i relation til EU i 2017:

  • EU' samlede udgifter i Slovakiet: 1,645 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Slovakiets bruttonationalindkomst (BNI): 1,97 %
  • Slovakiets samlede bidrag til EU-budgettet: 0,600 mia. euro
  • Slovakiets bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,72 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Slovakiet

De penge, som Slovakiet betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Slovakiet drager fordel af EU-finansiering.

Back to top