Evropská unie

Slovensko

Přehled

Hlavní město: 

Bratislava

Rozloha: 

49 035 km2

Počet obyvatel: 

5 421 349 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

1,1 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

78,071 miliardy EUR (2015)

Úřední jazyk EU: 

slovenština

Politický systém: 

parlamentární republika

Vstup do EU: 

1. května 2004

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

13

Měna: 

Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2009

Je součástí schengenského prostoru?: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Předsednictví v Radě: 

Rotujícího předsednictví v Radě EU se Slovensko ujalo poprvé v druhé polovině roku 2016.

Slovensko leží ve východní části střední Evropy. Na na západě sousedí s Českou republikou a Rakouskem, na severu s Polskem, na východě s Ukrajinou a na jihu s Maďarskem. Severní polovina země je hornatá. Přírodní hranici mezi Slovenskem a Polskem tvoří Vysoké Tatry a další karpatská pohoří . V jižní polovině země se rozprostírají nížiny (největší z nich je Podunajská nížina).

Nejdůležitějšími odvětvími slovenského hospodářství byly v roce 2015 průmysl (25,2 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (22,0 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (13,6 %).

Hlavními vývozními trhy Slovenska jsou Německo, Česká republika a Polsko. Slovensko dováží nejvíce z Německa, České republiky a Rakouska.

Slovensko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 slovenských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovenského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovenského předsednictví:

červenec–prosinec 2016

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Slovensko nominovalo Maroše Šefčoviče, který je místopředsedou pro energetickou unii.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise na Slovensku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Slovensko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné udělat si lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Slovensko má 9 zástupců také ve Výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Slovensko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby slovenské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Slovensko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU na Slovensko a naopak (2015):

  • Výdaje EU na Slovensku celkem – 3,735 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl slovenského hrubého národního důchodu (HND): 4,91 %
  • Slovenský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,608 miliardy EUR
  • Slovenský příspěvek do rozpočtu EU jako % slovenského HND – 0,80 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované na Slovensku

Příspěvek Slovenska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných na Slovensku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace