Европейски съюз

Словакия

Словакия

Преглед

Знаме на Словакия

Политическа система

Словакия е парламентарна демократична република с ръководител на правителството — министър-председателят, на когото е поверена по-голямата част от изпълнителната власт, и държавен глава — президентът, който формално е начело на изпълнителната власт, но реално има много ограничени правомощия. Страната е разделена на 8 региона, всеки от които носи името на своя главен град. От 2002 г. на регионите е дадена известна автономия.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на словашката икономика през 2016 г. са били промишлеността (27,3 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,6 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (13,4 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 85 % от износа на Словакия (Германия — 22 %, Чешка република —12 %, Полша — 8 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ, Русия и Китай — по 2 %.

80 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 20 %, Чешка република — 17 %, Австрия — 10 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 5 % от вноса е от Южна Корея, а 4 % — от Русия.

Словакия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Словакия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Словакия 

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на словашкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на словашкото председателство:

юли — декември 2016 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Външен уебсайт на настоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Словакия комисар в Европейската комисия е Марош Шефчович, който е заместник-председател и отговаря за енергийния съюз.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Словакия

Европейски икономически и социален комитет

Словакия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Естония има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Словакия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Словакия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Словакия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Словакия с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,645 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Словакия: 1,97 %
  • Обща вноска на Словакия в бюджета на ЕС: 0,600 млрд. евро
  • Вноска на Словакия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,72 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Словакия

Средствата, които Словакия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Словакия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top