Európska únia

Rumunsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Bukurešť

Rozloha: 

238 391 km2

Obyvateľstvo: 

19 760 314 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

3,9 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

169,578 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

rumunčina

Politický systém: 

poloprezidentská republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

32

Mena: 

rumunský lei (RON)

Schengen area member: 

Nie, Rumunsko nie je štátom schengenského priestoru.

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 2007

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Rumunska

Rumunsko je štát v juhovýchodnej Európe. Dominantou severnej a strednej časti krajiny sú Karpaty, zatiaľ čo hlavnou črtou južnej časti je rozsiahle údolie Dunaja, ktorý pri ústí do Čierneho mora vytvára deltu.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rumunska v roku 2015 boli priemysel (26,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (11,7 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Rumunska sú Nemecko, Taliansko a Francúzsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Taliansko a Maďarsko.

Rumunsko v EÚ

Európsky parlament

Rumunsko má v Európskom parlamente 32 poslancov. Poslanci EP za Rumunsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rumunsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rumunskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rumunska:

január až jún 2019

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Rumunsko do Európskej komisie je Corina Creţu, ktorá je zodpovedná za regionálnu politiku.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Rumunsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rumunsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 15 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Rumunsko má v Európskom výbore regiónov 10 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Rumunsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rumunska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Rumunska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Rumunska s EÚ v roku 2015:

  • Celkové výdavky EÚ v Rumunsku – 6,538 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % rumunského hrubého národného dôchodku (HND) – 4,15 %
  • Celkový príspevok Rumunska do rozpočtu EÚ – 1,319 miliardy EUR
  • Príspevok Rumunska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,84 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rumunsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rumunska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rumunsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Rumunsku

Back to top