Európska únia

Rumunsko

Prehľad

Vlajka Rumunska

Politický systém

Rumunsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Výkonné funkcie má vláda a prezident. Krajina je rozdelená na 41 žúp a mesto Bukurešť. Župu spravuje rada zodpovedná za miestne záležitosti a prefekt zodpovedný za vykonávanie štátnej správy na úrovni župy.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rumunska v roku 2016 boli priemysel (25,7 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (11,7 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 75 % vývozu Rumunska (Nemecko 22 %, Taliansko 12 % a Francúzsko 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 3 % vyvážajú do Turecka a 2 % do Ruska.

Pokiaľ ide o dovoz, 77 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 21 %, Talianska 10 % a Maďarska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 5 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z Turecka.

Rumunsko v EÚ

Európsky parlament

Rumunsko má v Európskom parlamente 32 poslancov. Poslanci EP za Rumunsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rumunsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rumunskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rumunska:

január až jún 2019

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Rumunsko do Európskej komisie je Corina Crețu, ktorá je zodpovedná za regionálnu politiku.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Rumunsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rumunsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 15 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Rumunsko má v Európskom výbore regiónov 10 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Rumunsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rumunska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Rumunska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Rumunska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Rumunsku: 4,742 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % rumunského hrubého národného dôchodku (HND) 2,59 %
  • Celkový príspevok Rumunska do rozpočtu EÚ: 1,229 mld. EUR
  • Príspevok Rumunska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,67 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rumunsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rumunska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rumunsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top