an tAontas Eorpach

An Rómáin

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Búcairist

Achar: 

238 391 km2

Daonra: 

19 760 314 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

3.9 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 169.578 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Rómáinis

Córas Polaitiúil: 

poblacht leath-uachtaránachta

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 2007

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

32

Airgeadra: 

Leu na Rómáine (RON)

I Limistéar Schengen: 

Níl an Rómáin ina ball de Limistéar Schengen.

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá an Rómáin suite in oirdheisceart na hEorpa. Sléibhte Cairp atá i dtuaisceart agus i lár na tíre den chuid is mó. Sa deisceart tá gleann mór na Danóibe a bhfuil deilt ag a dheireadh, gar don Mhuir Dhubh.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Bulgáire in 2015: an tionsclaíocht (26.4 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (17.9 %) agus an córas riaracháin phoiblí agus cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (11.7 %).

Is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus an Fhrainc na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Rómáin earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus an Ungáir na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Rómáin san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 32 Feisire ag an Rómáin i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Rómáin

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Rómáine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na Rómáine lena linn:

Ean-Meith 2019

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is í Corina Creţu an té a cheap an Rómáin ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. An Beartas Réigiúnach an cúram atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Rómáin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

15 ionadaí ag an Rómáin ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

10 ionadaí ag an Rómáin ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Rómáin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Rómáine chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Rómáin don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Rómáine leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE sa Rómáin – EUR 6.538 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Rómáine – 4.15 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Rómáine isteach i mbuiséad an AE – EUR 1.319 billiún
  • Ranníocaíocht na Rómáine le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.84 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Rómáin a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Rómáin isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Rómáin.

Eolas praiticiúil