Euroopa Liit

Rumeenia

Ülevaade

Rumeenia lipp

 • Pealinn: Bukarest
 • ELi ametlik(ud) keel(ed): rumeenia
 • ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 2007
 • Rahaühik: Rumeenia leu (RON). Rumeenia võtab euro kasutusele siis, kui on täitnud selleks vajalikud tingimused.
 • Schengen: Rumeenia valmistub praegu ühinemiseks Schengeni alaga.
 • Arvandmed: pindalarahvaarvSKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
 • Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: Järgmine link suunab välise veebisaidi juurde Rumeenia on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2019.

Poliitiline süsteem

Rumeenia on poolpresidentaalne vabariik, mille valitsusjuht on peaminister ja riigipea president. Täitevvõimu teostavad nii valitsus kui ka president. Riigi haldusjaotuse moodustavad 41 maakonda ja Bukaresti linn. Iga maakonda juhib nõukogu, mis vastutab kohaliku tasandi küsimuste eest, ja prefekt, kes vastutab riiklike küsimuste haldamise eest kohalikul tasandil. Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Rumeenia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal tööstus (25,7%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,2%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (11,7%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Rumeenia ekspordist 75% (Saksamaa 22%, Itaalia 12% ja Prantsusmaa 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 3% Türgisse ning 2% Venemaale.

77% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaalt 21%, Itaaliast 10% ja Ungarist 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 5% Hiinast ja 4% Türgist.

Rumeenia ELis

Euroopa Parlament

Rumeeniast on Euroopa Parlamenti valitud 32 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Rumeenias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Rumeenia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Rumeenia eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2019

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Rumeenia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Corina Crețu, kelle vastutusalaks on regionaalpoliitika.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Rumeenial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 15 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Rumeenial on Regioonide Komitees 10 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Rumeenia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Rumeenia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Rumeenia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Rumeenia rahaliste vahendite jaotus ELis 2016. aastal:

 • ELi kogukulud Rumeenias: 7,360 miljardit eurot
 • ELi kogukulude osakaal (%) Rumeenia kogurahvatulus: 4,47%
 • Rumeenia kogupanus ELi eelarvesse: 1,374 miljardit eurot
 • Rumeenia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) riigi kogurahvatulus: 0,83 %

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Rumeenias

Rahalised vahendid, mida Rumeenia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Rumeeniale kasulikud on.

Back to top