Euroopa Liit

Rumeenia

Ülevaade

Pealinn: 

Bukarest

Pindala: 

238 391 km2

Rahvaarv: 

19 760 314 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

3,9 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

169,578 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

rumeenia keel

Poliitiline süsteem: 

poolpresidentaalne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

32

Rahaühik: 

Rumeenia leu (RON)

Schengen area member: 

Ei, Rumeenia ei ole Schengeni ala liige.

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Rumeenia eesistumise perioodid

Kagu-Euroopas asuvas Rumeenias domineerivad riigi põhja- ja keskosas Karpaadid, samal ajal kui lõunas laiub Doonau jõe org, mis muutub Musta merre suubumise eel deltaks.

Rumeenia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (26,4 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,9 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (11,7 %).

Rumeenia peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa ning peamised impordipartnerid Saksamaa, Itaalia ja Ungari.

Rumeenia ELis

Euroopa Parlament

Rumeeniast on Euroopa Parlamenti valitud 32 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Rumeenias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Rumeenia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Rumeenia eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2019

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Rumeenia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Corina Creţu, kelle vastutusalaks on regionaalpoliitika.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Rumeenial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 15 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Rumeenial on Euroopa Regioonide Komitees 10 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Rumeenia suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Rumeenia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Rumeenia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Rumeenia rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Rumeenias – 6,538 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Rumeenias kogurahvatulust – 4,15 %
  • Rumeenia kogupanus ELi eelarvesse: 1,319 miljardit EUR
  • Rumeenia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,84 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Rumeenias

Rahalised vahendid, mida Rumeenia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Rumeenia ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top