Ευρωπαϊκή Ένωση

Ρουμανία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βουκουρέστι

Έκταση: 

238 391 km2

Πληθυσμός: 

19 760 314 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

3,9 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

169,578 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

ρουμανικά

Πολίτευμα: 

προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 2007

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

32

Νόμισμα: 

ρουμανικό λέου (RON)

Μέλος του Χώρου Σένγκεν: 

Όχι. Η Ρουμανία δεν είναι μέλος του Χώρου Σένγκεν.

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Ρουμανία βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της δεσπόζουν τα Καρπάθια όρη και στο νότιο η απέραντη κοιλάδα του Δούναβη, η οποία σχηματίζει δέλτα κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της ρουμανικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (26,4%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (17,9%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (11,7%).

Η Ρουμανία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία.

H Ρουμανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ρουμανία έχει 32 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Ρουμανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ρουμανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Ρουμανία:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2019

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από τη Ρουμανία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Κορίνα Κρέτσου, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Περιφερειακής Πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρουμανία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ρουμανία έχει 15 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ρουμανία έχει 10 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ρουμανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ρουμανίας στην ΕΕ», η ρουμανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ρουμανία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Ρουμανίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Ρουμανία: 6,538 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ρουμανικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 4,15 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ρουμανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,319 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Ρουμανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,84 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Ρουμανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ρουμανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Ρουμανία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες