Den Europæiske Union

Rumænien

Rumænien

Oversigt

Det rumænske flag

Politisk system

Rumænien er en semipræsidentiel republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Regeringen og præsidenten deler den udøvende magt. Landet er inddelt i 41 amter samt Bukarest kommune. Hvert amt forvaltes af et amtsråd, som har ansvar for lokale anliggender, og en præfekt, som har ansvar for nationale anliggender på amtsniveau.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den rumænske økonomi industri (25,7 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (11,7 %).

75 % af Rumæniens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 22 %, Italien: 12 % og Frankrig: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Tyrkiet (3 %) og Rusland (2 %).

For importens vedkommende stammer 77 % fra andre EU-lande (Tyskland: 21 %, Italien: 10 % og Ungarn: 7 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (5 %) og Tyrkiet (4 %).

Rumænien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 32 rumænske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Rumænien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den rumænske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for rumænske formandskaber:

Januar-juni 2019

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Rumænien har udnævnt Corina Crețu som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for regionalpolitik.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Rumænien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Rumænien har 15 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Rumænien har 10 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Rumænien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som rumænsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Rumænien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Rumæniens finanser i relation til EU i 2017:

  • EU's samlede udgifter i Rumænien: 4,742 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Rumæniens bruttonationalindkomst (BNI): 2,59 %
  • Rumæniens samlede bidrag til EU's budget: 1,229 mia. euro
  • Rumæniens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,67 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Rumænien

De penge, som Rumænien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Rumænien drager fordel af EU-finansiering.

Back to top