Evropská unie

Rumunsko

Přehled

Hlavní město: 

Bukurešť

Rozloha: 

238 391 km2

Počet obyvatel: 

19 760 314 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

3,9 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

169,578 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

rumunština

Politický systém: 

 republika s poloprezidentským systémem

Vstup do EU: 

 1. ledna 2007

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

 32

Měna: 

 rumunský leu (RON)

Je součástí schengenského prostoru: 

 Ne, Rumunsko součástí schengenského prostoru není.

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období rumunského předsednictví

Rumunsko se nachází v jihovýchodní Evropě. Severní a střední části dominují Karpaty, zatímco na jihu se rozkládá rozlehlé podunajské údolí, které nakonec přejde v deltu, v níž se Dunaj vlévá do Černého moře.

Nejdůležitějšími odvětvími rumunského hospodářství byly v roce 2015 průmysl (26,4 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (17,9 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (11,7 %).

Hlavními vývozními trhy Rumunska jsou Německo, Itálie a Francie. Rumunsko dováží nejvíce z Německa, Itálie a Maďarska.

Rumunsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 32 rumunských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Rumunsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci rumunského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období rumunského předsednictví:

leden–červen 2019

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Rumunsko nominovalo Corinu Creţu, která je odpovědná za regionální politiku.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Rumunsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Rumunsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 15 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Rumunsko má 10 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Rumunsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby rumunské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Rumunsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Rumunska a naopak (2015):

  • Výdaje EU v Rumunsku celkem: 6,538 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl rumunského hrubého národního důchodu (HND): 4,15 %
  • Rumunský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,319 miliardy EUR
  • Rumunský příspěvek do rozpočtu EU jako % rumunského HND: 0,84 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Rumunsku

Příspěvek Rumunska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Rumunsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace