Европейски съюз

Румъния

Преглед

Знаме на Румъния

Политическа система

Румъния е полупрезидентска република, като ръководител на правителството е министър-председателят, а държавен глава — президентът. Изпълнителни функции имат както правителството, така и президентът. Страната е разделена на 41 окръга и община Букурещ. Всеки окръг се управлява от окръжен съвет, който отговаря за местните въпроси, и префект, който е отговорен за управлението на националните въпроси на местно равнище.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на румънската икономика през 2016 г. са били промишлеността (25,7 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,2 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (11,7%).

На търговията в рамките на ЕС се падат 75 % от износа на Румъния (Германия — 22 %, Италия — 12 %, Франция — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 3 % и Русия — 2 %.

77 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 21 %, Италия — 10 %, Унгария — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 5 % от вноса е от Китай, а 4 % — от Турция.

Румъния в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 32 членове от Румъния. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Румъния

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на румънското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на румънското председателство:

януари — юни 2019 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Външен уебсайт наHастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Румъния комисар в Европейската комисия е Корина Крецу, която отговаря за регионалната политика.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Румъния

Европейски икономически и социален комитет

Румъния има 15 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Румъния има 10 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Румъния поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Румъния в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Румъния?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Румъния с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 4,742 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Румъния: 2,59 %
  • Обща вноска на Румъния в бюджета на ЕС: 1,229 млрд. евро
  • Вноска на Румъния в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,67 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Румъния

Средствата, които Румъния внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Румъния се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top