Európska únia

Portugalsko

Portugalsko

Prehľad

Vlajka Portugalska

Politický systém

Portugalsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý má právomoc vymenúvať predsedu a ďalších členov vlády. Krajina je administratívne rozdelená na 308 obcí ďalej rozdelených na 3 092 civilných farností. Z prevádzkového hľadiska sú jedinými právne identifikovateľnými miestnymi správnymi jednotkami obce, civilné farnosti a vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Portugalska v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (24,9 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (19,7 %) a priemysel (18,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 75 % vývozu Portugalska (Španielsko 26 %, Francúzsko 13 % a Nemecko 12 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 5 % vývozu smeruje do Spojených štátov a 3 % do Angoly.

Pokiaľ ide o dovoz, 78 % pochádza z členských štátov EÚ (Španielska 33 %, Nemecka 14 % a Francúzska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 3 % dovozu pochádzajú z Číny a 2 % z Ruska.

Portugalsko v EÚ

Európsky parlament

Portugalsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Portugalsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Portugalsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia portugalskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Portugalska:

január až jún 1992 | január až jún 2000 | júl až december 2007

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Portugalsko do Európskej komisie je Carlos Moedas, ktorý je zodpovedný za výskum, vedu a inováciu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Portugalsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Portugalsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Portugalsko má v Európskom výbore regiónov 11 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Portugalsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Portugalska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Portugalska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Portugalska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Portugalsku: 3,976 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % portugalského hrubého národného dôchodku (HND): 2,11 %
  • Celkový príspevok Portugalska do rozpočtu EÚ: 1,375 mld. EUR
  • Príspevok Portugalska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,73 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Portugalsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Portugalska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Portugalsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top