Europska unija

Portugal

Pregled

portugalska zastava

Politički sustav

Portugal je polupredsjednička republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno predsjednikom, koji ima ovlasti imenovati premijera i druge članove vlade. Zemlja je administrativno podijeljena na 308 općina, koje su dalje podijeljene na 3092 lokalne zajednice. Jedine zakonski definirane jedinice lokalne uprave su općine i lokalne zajednice te nacionalna vlada.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori portugalskoga gospodarstva u 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (24,9 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (19,7 %) i industrija (18,5 %).

Trgovina unutar EU-a čini 75 % izvoza Portugala (26% u Španjolsku, 13% u Francusku i 12% u Njemačku), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 5% izvozi se u Sjedinjene Američke Države, a 3% u Angolu.

U pogledu uvoza, 78% uvozi se iz država članica EU-a (33 % iz Španjolske, 14% iz Njemačke i 7% iz Francuske), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 3 % uvozi se iz Kine i 2 % iz Rusije.

Portugal u Europskoj uniji

Europski parlament

Portugal ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Portugalu

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici portugalske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi portugalskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1992. siječanj – lipanj 2000. srpanj – prosinac 2007.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Carlos Moedas povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirao Portugal, a zadužen je za istraživanje, znanost i inovacije.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Portugalu

Europski gospodarski i socijalni odbor

Portugal ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru . S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Portugal ima 11 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Portugal komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća portugalskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Portugal pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Portugala i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Portugalu: 3,976 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Portugalu izražena kao postotak portugalskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,11 %
  • ukupni doprinos Portugala proračunu EU-a: 1,375 milijardi EUR
  • doprinos Portugala proračunu izražen EU-a kao postotak njegova BND-a: 0,73 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Portugalu financira EU

Novcem koji Portugal uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Portugal.

Back to top