an tAontas Eorpach

An Phortaingéil

An Phortaingéil

Forbhreathnú

Bratach na Portaingéile

Córas polaitiúil

Poblacht leath-uachtaránachta is ea an Phortaingéil ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, agus ceann stáit, an t-uachtarán, a bhfuil sé de chumhacht aige an príomh-aire agus baill eile de chuid an rialtais a cheapadh. Tá an tír roinnte ó thaobh riaracháin de ina 308 mbardas, atá foroinnte ina 3,092 pharóiste shibhialta. Ó thaobh na hoibríochta de, is iad an bardas, an paróiste sibhialta agus an rialtas náisiúnta amháin a aithnítear mar aonaid riaracháin áitiúla ó thaobh an dlí de.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Portaingéile in 2016: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (24.9 %); an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (19.7 %) agus an tionsclaíocht (18.5 %).

Is fiú 75 % d’onnmhairí na Portaingéile í trádáil laistigh den Aontas (an Spáinn 26 %, an Fhrainc 13 % agus an Ghearmáin 12 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 5 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus 3 % go dtí Angóla.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 78 % ó Bhallstáit an Aontais (an Spáinn 33 %, an Ghearmáin 14 % agus an Fhrainc 7%), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 3 % ón tSín agus 2 % ón Rúis.

An Phortaingéil san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Fheisire ag an bPortaingéil i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Phortaingéil

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Portaingéile i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Portaingéile lena linn:

Eanáir-Meitheamh 1992 | Eanáir-Meitheamh 2000 | Iúil-Nollaig 2007

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrachUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Carlos Moedas an Coimisinéir atá ainmnithe ag an bPortaingéil mar bhall den Choimisiún Eorpach. Taighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Phortaingéil

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an bPortaingéil ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle uaidh i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

11 ionadaí ag an bPortaingéil ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Phortaingéil i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Portaingéile chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Phortaingéil don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais.

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Portaingéile leis an Aontas Eorpach in 2017:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Phortaingéil: €3.976 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Portaingéile: 2.11 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Portaingéile isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €1.375 billiún
  • Ranníocaíocht na Portaingéile isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.73 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Phortaingéil a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Phortaingéil isteach i mbuiséad an Aontais, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Phortaingéil.

Back to top