an tAontas Eorpach

An Phortaingéil

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Liospóin

Achar: 

92 226 km2

Daonra: 

10 341 330 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

2 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 184.931 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Phortaingéilis

Córas Polaitiúil: 

poblacht leath-uachtaránachta

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

21

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999

Schengen area member: 

Tá an Phortaingéil ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Márta 1995

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1986

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá an Phortaingéil suite sa taobh thiar de leithinis na hIbéire agus is í an tír is faide siar í ar mhór-roinn na hEorpa. Tá teorainn aici leis an Spáinn sa tuaisceart agus san oirthear agus tá cósta fada aici leis an Aigéan Atlantach san iarthar agus sa deisceart. Is cuid den tír iad oileánraí na nAsór agus Mhaidéara – is réigiúin fhéinrialaitheacha iad.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Portaingéile in 2015: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (25.1 %), an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (19.9 %) agus an tionsclaíocht (17.3 %).

Is iad an Spáinn, an Fhrainc agus an Ghearmáin na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Phortaingéil earraí chucu agus is iad an Spáinn, an Ghearmáin, agus an Fhrainc na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Phortaingéil san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Feisire ag an bPortaingéil i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Phortaingéil

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Portaingéile i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Portaingéile lena linn:

Ean-Meith 1992 | Ean-Meith 2000 | Iúil-Nollaig 2007

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Carlos Moedas an té a cheap an Phortaingéil ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Taighde, Eolaíocht agus Nuálaíocht na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Phortaingéil

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an bPortaingéil ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

11 ionadaí ag an bPortaingéil ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Phortaingéil i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Portaingéile chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Phortaingéil don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Portaingéile leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE sa Phortaingéil – EUR 2.595 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Portaingéile – 1.48 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Portaingéile isteach i mbuiséad an AE – EUR 1.529 billiún
  • Ranníocaíocht na Portaingéile le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.87 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Phortaingéil a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Phortaingéil isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Phortaingéil.

Eolas praiticiúil

Back to top