Ευρωπαϊκή Ένωση

Πορτογαλία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Λισαβόνα

Έκταση: 

92 226 km2

Πληθυσμός: 

10 341 330 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

2 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

184,931 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

πορτογαλικά

Πολίτευμα: 

προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1986

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

21

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Μέλος του Χώρου Σένγκεν: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Πορτογαλία βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Ιβηρικής χερσονήσου και είναι η δυτικότερη χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η χώρα συνορεύει στα βόρεια και ανατολικά με την Ισπανία και βρέχεται στα δυτικά και νότια από τον Ατλαντικό ωκεανό, όπου διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή. Η πορτογαλική επικράτεια, εκτός από το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, περιλαμβάνει και τα αρχιπελάγη των Αζορών και της Μαδέρας, που αποτελούν αυτόνομες περιφέρειες.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της πορτογαλικής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (25,1%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (19,9%), καθώς και η βιομηχανία (17,3%).

Η Πορτογαλία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

H Πορτογαλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πορτογαλία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πορτογαλία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της πορτογαλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Πορτογαλία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1992 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2000 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Πορτογαλία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Κάρλος Μοέδας, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Έρευνας, της Επιστήμης και της Καινοτομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πορτογαλία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Πορτογαλία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Πορτογαλία έχει 11 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Πορτογαλία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Πορτογαλίας στην ΕΕ», η πορτογαλική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Πορτογαλία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Πορτογαλίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Πορτογαλία: 2,595 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του πορτογαλικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) : 1,48 %
  • Συνολική συνεισφορά της Πορτογαλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,529 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Πορτογαλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,87 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Πορτογαλία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Πορτογαλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Πορτογαλία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες