Ευρωπαϊκή Ένωση

Πορτογαλία

Πορτογαλία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Πορτογαλίας

Πολιτικό σύστημα

Η Πορτογαλία είναι ημιπροεδρική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος έχει την εξουσία να διορίζει τον πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Η χώρα διαιρείται διοικητικά σε 308 δήμους οι οποίοι υποδιαιρούνται σε 3.092 κοινότητες. Σε επίπεδο λειτουργίας, οι μόνες νομικά αναγνωρισμένες τοπικές διοικητικές ενότητες είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και η εθνική κυβέρνηση.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της πορτογαλικής οικονομίας το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (24,9 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (19,7 %), καθώς και η βιομηχανία (18,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 75 % των πορτογαλικών εξαγωγών (26 % στην Ισπανία, 13 % στη Γαλλία και 12 % στη Γερμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 5 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 3 % στην Αγκόλα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 78 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (33 % από την Ισπανία, 14 % από τη Γερμανία και 7 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 3 % προέρχεται από την Κίνα και το 2 % από τη Ρωσία.

H Πορτογαλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πορτογαλία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πορτογαλία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της πορτογαλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Πορτογαλία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1992 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2000 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Κάρλος Μοέδας, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Έρευνας, της Επιστήμης και της Καινοτομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πορτογαλία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Πορτογαλία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που θα έχει ενδεχομένως η προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Πορτογαλία έχει 11 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Πορτογαλία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Πορτογαλίας στην ΕΕ», η πορτογαλική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Πορτογαλία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Πορτογαλίας με την ΕΕ το 2017:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Πορτογαλία: 3,976 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του πορτογαλικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 2,11 %
  • Συνολική συνεισφορά της Πορτογαλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,375 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Πορτογαλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του πορτογαλικού ΑΕΕ: 0,73 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Πορτογαλία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Πορτογαλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Πορτογαλία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top