Европейски съюз

Португалия

Португалия

Преглед

Знаме на Португалия

Политическа система

Португалия е полупрезидентска република с ръководител на правителството — министър-председател и държавен глава — президент, който има правомощия да назначава министър-председателя и другите членове на правителството. Страната се състои от 308 общини, които от своя страна са разделени на 3 092 кметства. Освен националното правителство, единствените правно обособени местни административни субекти са общините и кметствата.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на португалската икономика през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (24,9 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (19,7 %) и промишлеността (18,5 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 75 % от износа на Португалия (Испания — 26 %, Франция — 13 %, Германия — 12 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 5 % и Ангола — 3 %.

78 % от вноса е от страните от ЕС (Испания — 33 %, Германия — 14 %, Франция — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 3 % от вноса е от Китай, а 2 % — от Русия.

Португалия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Португалия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Португалия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на португалското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на португалските председателства:

януари — юни 1992 г. | януари — юни 2000 г. | юли — декември 2007 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Португалия комисар в Европейската комисия е Карлош Моедаш, който отговаря за изследванията, науката и иновациите.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Португалия

Европейски икономически и социален комитет

Португалия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Португалия има 11 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Португалия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Португалия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Португалия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Португалия с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 3,976 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Португалия: 2,11 %
  • Обща вноска на Португалия в бюджета на ЕС: 1,375 млрд. евро
  • Вноска на Португалия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,73 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Португалия

Средствата, които Португалия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Португалия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top