Európska únia

Poľsko

Poľsko

Prehľad

Vlajka Poľska

Politický systém

Poľsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Základom vládnej štruktúry je rada ministrov. Krajina je rozdelená na 16 vojvodstiev, ktoré do veľkej miery odrážajú historické regióny. Správna moc sa na regionálnej úrovni delí medzi vládou menovaného vojvodu, volené miestne zhromaždenie (sejm) a predstaviteľa výkonnej moci voleného miestnym zhromaždením.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Poľska v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (26,2 %), priemysel (25,6 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,0 %).

Do krajín EÚ smeruje 80 % poľského vývozu (Nemecko 28 %, Česko a Francúzsko po 6 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 3 % vývozu do Ruska a 3 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 69 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 27 %, Holandska 6 % a Talianska 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Číny a 7 % z Ruska.

Poľsko v EÚ

Európsky parlament

Poľsko má v Európskom parlamente 51 poslancov. Poslanci EP za Poľsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Poľsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia poľskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Poľska:

júl až december 2011

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Poľským komisárom v Európskej komisii je Janusz Wojciechowski, ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Poľsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Poľsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 21 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Poľsko má v Európskom výbore regiónov 14 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Poľsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Poľska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Poľsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Poľsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Poľsku – 16,350 mld. EUR
    (čo zodpovedá 3,43 % poľského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 3,983 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,84 % poľského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Poľsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Poľska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Poľsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top