an tAontas Eorpach

An Pholainn

Forbhreathnú

Bratach na Polainne

Córas polaitiúil

Poblacht pharlaiminteach í an Pholainn ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, agus ceann stáit, an t-uachtarán. Bunaithe ar chomhairle na n-airí atá struchtúr an rialtais. Tá an tír roinnte ina 16 chúige, bunaithe den chuid is mó ar réigiúin stairiúla na tíre. Roinntear an t-údarás riaracháin ar leibhéal na gcúigí idir gobharnóir arna cheapadh ag an rialtas, tionól réigiúnach tofa agus feidhmeannach arna thoghadh ag an tionól réigiúnach.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Polainne in 2016: an tionsclaíocht (26.5 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (26.2 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (14.7 %).

Is fiú 80 % d’onnmhairí na Polainne í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 27 %, an Ríocht Aontaithe agus an tSeicia araon 7%), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 3 % d’onnmhairí chun na Rúise agus 2 % go dtí na Stáit Aontaithe.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 72 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 28 %, an Ísiltír 11% agus an Iodáil 5 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 8 % ón tSín agus 6 % ón Rúis.

An Pholainn san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 51 Fheisire as an bPolainn i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Pholainn

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Polainne i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Polainne lena linn:

Iúil-Nollaig 2011

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrachUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is í Elżbieta Bieńkowska an Coimisinéir atá ainmnithe ag an bPolainn mar bhall den Choimisiún Eorpach. An Margadh Inmheánach, Tionscal, Fiontraíocht agus FBManna na cúraimí atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Pholainn

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

21 ionadaí ag an bPolainn ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle uaidh i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

18 n-ionadaí ag an bPolainn ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Pholainn i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Polainne chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Pholainn don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais.

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Polainne leis an Aontas Eorpach in 2017:

  • Caiteachas iomlán an Aontas Eorpach sa Pholainn: €11,921 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Polainne: 2.67 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Polainne isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €3.048 billiún
  • Ranníocaíocht na Polainne isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.68 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Pholainn a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Pholainn isteach i mbuiséad an Aontais, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Pholainn.

Back to top