an tAontas Eorpach

An Pholainn

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Vársá

Achar: 

312 679 km2

Daonra: 

37 967 209 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

7.4 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 424.269 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Pholainnis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

51

Airgeadra: 

Złoty na Polainne (PLN)

Schengen area member: 

Tá an Pholainn ina ball de Limistéar Schengen ón 21 Nollaig 2007

Ina Ballstát ó: 

1 Bealtaine 2004

Uachtaránacht na Comhairle: 

I lár na hEorpa atá an Pholainn suite. Tá teorainn aici leis an nGearmáin san iarthar, le Poblacht na Seice agus leis an tSlóvaic sa deisceart, leis an Úcráin agus an Bhealarúis san oirthear, agus leis an Liotuáin agus le heachtarchríoch Rúiseach Kaliningrad sa tuaisceart. Tá cósta fada ag an bPolainn le Muir Bhailt agus machairí droimneacha ísle ar fad, nach mór, atá i dtuaisceart na tíre. Sa deisceart, tá Sléibhte Cairp ina dteorainn nádúrtha idir an Pholainn agus an tSlóvaic.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Polainne in 2015: an tionsclaíocht (26.1 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (25.4 %) agus an córas riaracháin phoiblí agus cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (14.7 %).

Is iad an Ghearmáin, an Ríocht Aontaithe agus Poblacht na Seice na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Pholainn earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Rúis agus an tSín na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.agus an tSín is mó a n-iompórtálann sí earraí uathu.

An Pholainn san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 51 Feisire ag an bPolainn i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Pholainn

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Polainne i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Polainne lena linn:

Iúil-Nollaig 2011

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is í Elżbieta Bieńkowska an té a cheap an Pholainn ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. An Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide na cúraimí atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Pholainn

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

21 ionadaí ag an bPolainn ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

18 ionadaí ag an bPolainn ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Pholainn i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Polainne chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Pholainn don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n-iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Polainne leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE sa Pholainn – EUR 13.358 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Polainne – 3.25 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Polainne isteach i mbuiséad an AE – EUR 3.718 billiún
  • Ranníocaíocht na Polainne le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.90 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Pholainn a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Pholainn isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Pholainn.

Eolas praiticiúil

Back to top