Euroopa Liit

Poola

Ülevaade

Pealinn: 

Varssavi

Pindala: 

312 679 km2

Rahvaarv: 

38 005 614 (2015)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

7,5 % (2015)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

427,737 miljardit EUR (2015)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

poola keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Kohti Euroopa Parlamendis: 

51

Rahaühik: 

Poola zlott (PLN)

Schengeni ala liige?: 

Jah, Poola on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Poola on olnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks seni ühel korral 2011. aastal.

Poola on riik Kesk-Euroopas, mis piirneb läänes Saksamaaga, lõunas Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga, idas Ukraina ja Valgevenega ning põhjas Leedu ja Venemaa eksklaavi Kaliningradiga. Poolal on pikk Läänemere rannajoon ning põhjaosas on see suuresti tasandikuline. Lõunas moodustavad Karpaadid valgala ja loodusliku piiri Slovakkiaga.

Poola majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (26,1 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (25,4 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,7 %).

Poola peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Ühendkuningriik ja Tšehhi Vabariik ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Venemaa ja Hiina.

Poola ELis

Euroopa Parlament

Poolal on Euroopa Parlamendis 51 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Poolas

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Poola valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Poola eesistumise perioodid:

juuli – detsember 2011

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja kohta.

Euroopa Komisjon

Poola poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Elżbieta Bieńkowska, kelle vastutusalaks on siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Poolas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Poolal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 21 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Poolal on Regioonide Komitees 18 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Poola suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Poola nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Poola rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Poola rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Poolas – 13,358 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Poola kogurahvatulust – 3,25 %
  • Poola kogupanus ELi eelarvesse: 3,718 miljardit EUR
  • Poola poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,90 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Poolas

Rahalised vahendid, mida Poola maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Poola ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave