Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολωνία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Πολωνίας

Πολιτικό σύστημα

Η Πολωνία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο. Η δομή της κυβέρνησης επικεντρώνεται στο υπουργικό συμβούλιο. Η χώρα υποδιαιρείται σε 16 επαρχίες που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις ιστορικές περιφέρειές της. Η διοικητική εξουσία σε επίπεδο επαρχίας είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε έναν κυβερνήτη τον οποίον διορίζει η κυβέρνηση, μια εκλεγόμενη περιφερειακή συνέλευση και μια εκτελεστική συνέλευση την οποία εκλέγει η περιφερειακή συνέλευση.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2016 οι σημαντικότεροι τομείς της πολωνικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (26,5 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (26,2 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,7%).

Το εμπόριο εντός ΕΕ αντιπροσωπεύει το 80 % των πολωνικών εξαγωγών (27 % στη Γερμανία, 7 % στο Ηνωμένο Βασίλειο και 7 % στην Τσεχία), ενώ εκτός ΕΕ το 3 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Ρωσία και το 2 % στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 72 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (28 % από τη Γερμανία, 6 % από τις Κάτω Χώρες και 5 % από την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % προέρχεται από την Κίνα και το 6 % από τη Ρωσία.

Η Πολωνία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πολωνία έχει 51 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πολωνία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Πολωνία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2011

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Εσωτερικής Αγοράς, της Βιομηχανίας, της Επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Πολωνία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Πολωνία έχει 18 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Πολωνία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Πολωνίας στην ΕΕ», η πολωνική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Πολωνία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Ανάλυση των οικονομικών της Πολωνίας σε σχέση με την ΕΕ το 2017:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Πολωνία: 11,921 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του πολωνικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) 2,67 %
  • Συνολική συνεισφορά της Πολωνίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 3,048 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Πολωνίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του πολωνικού ΑΕΕ: 0,68 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Πολωνία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Πολωνία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Πολωνία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top