Europæiske Union

Polen

Oversigt

Det polske flag

Politisk system

Polen er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Regeringens kerne er ministerrådet. Polen er inddelt i 16 provinser, som i store træk svarer til landets historiske regioner. Den administrative myndighed på provinsniveau er delt mellem guvernør, der er udpeget af regeringen, en folkevalgt regionalforsamling og et udøvende organ, der er valgt af regionalforsamlingen.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den polske økonomi industri (26,5 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (26,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,7 %).

80 % af Polens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 27 %, Storbritannien: 7 % og Tjekkiet: 7 %), mens 3 % går til Rusland, og 2 % går til USA.

For importens vedkommende stammer 72 % fra andre EU-lande (Tyskland: 28 %, Holland: 6 % og Italien: 5 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (8 %) og Rusland (6 %).

Polen i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 51 polske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Polen

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den polske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for polske formandskaber:

Juli-december 2011

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Polen har udnævnt Elżbieta Bieńkowska som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for det indre marked, erhvervsliv, iværksætteri og SMV'er.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Polen

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Polen har 21 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Polen har 18 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Polen kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en polsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Polen, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Polens finanser i relation til EU i 2017:

  • EU's samlede udgifter i Polen: 11,921 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Polens bruttonationalindkomst (BNI): 2,67 %
  • Polens samlede bidrag til EU's budget: 3,048 mia. euro
  • Polens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,68 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Polen

De penge, som Polen betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Polen drager fordel af EU-finansiering.

Back to top