Evropská unie

Polsko

Přehled

Hlavní město: 

Varšava

Rozloha: 

312 679 km2

Počet obyvatel: 

37 967 209 (2016) 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

7,4 % (2016 г.)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

424,269 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

polština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

51

Měna: 

polský zlotý (PLN)

Schengen area member: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období polského předsednictví

Polsko je jednou ze zemí střední Evropy. Na západě sousedí s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem, na východě s Ukrajinou a Běloruskem a na severu s Litvou a s Kaliningradskou oblastí (ruská exkláva). Polsku patří dlouhá část pobřeží Baltského moře. Jeho povrch tvoří převážně nížiny a pahorkatiny. Jeho jižní hranice sestává z několika pohoří. Karpaty, které tvoří hranici se Slovenskem, představují také rozvodí.

Nejdůležitějšími odvětvími polského hospodářství byly v roce 2015 průmysl (26,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (25,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,7 %).

Hlavními vývozními trhy Polska jsou Německo, Spojené království a Česká republika. Polsko dováží nejvíce z Německa, Ruska a Číny.

Polsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 51 polských poslanců.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Polsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci polského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období polského předsednictví:

červen–prosinec 2011

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Polsko nominovalo Elżbietu Bieńkowskou, která je odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Polsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Polsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 21 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné udělat si lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Polsko má 18 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Polsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby polské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků poskytuje Polsko do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Polska a naopak (2015)

  • Výdaje EU v Polsku celkem: 13,358 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl polského hrubého národního důchodu (HND): 3,25 %
  • Polský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 3,718 miliardy EUR
  • Polský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % polského HND: 0,90 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Polsku

Příspěvek Polska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Polsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top