Evropská unie

Polsko

Přehled

vlajka Polska

Politický systém

Polsko je parlamentní republika. Hlavou polského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Ústředním bodem polské státní správy je rada ministrů. Země se dělí na 16 vojvodství, které víceméně odpovídají polským historickým regionům. Správní pravomoci na úrovni provincií sdílí maršálek (ekvivalent hejtmana), kterého jmenuje vláda, volený regionální sněm a exekutiva volená tímto sněmem.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími polského hospodářství byly v roce 2016 průmysl (26,5 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (26,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,7 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 80 % polského vývozu (27 % do Německu a 7 % do Spojeného království stejně jako do České republiky). Ze zemí mimo EU jdou 3 % vývozu do Ruska 2 % do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 72 % pochází z členských států EU (z Německa 28 %, z Nizozemska 6 % a 5 % z Itálie), zatímco z ostatních zemí 8 % pochází z Číny a 6 % z Ruska.

Polsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 51 polských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Polsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci polského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období polského předsednictví:

červen–prosinec 2011

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Na členku Evropské komise Polsko nominovalo Elżbietu Bieńkowskou, která je odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Polsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Polsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 21 zástupců . Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Polsko má 18 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Polsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby polské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků poskytuje Polsko do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Polska a naopak (2017):

  • výdaje EU v Polsku celkem: 11,921 miliardy eur
  • výdaje EU celkem jako % podíl polského hrubého národního důchodu (HND): 2,67 %
  • polský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 3,048 miliardy eur
  • polský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % polského HND: 0,68 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Polsku za finančního přispění EU

Příspěvek Polska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Polsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top