Европейски съюз

Полша

Полша

Преглед

Знаме на Полша

Политическа система

Полша е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — президент. В центъра на управленската структура е министерският съвет. Страната е разделена на 16 провинции, базирани до голяма степен на нейните историческите региони. Административната власт на провинциално равнище е споделена между административен ръководител, назначаван от правителството, регионален парламент и управленски орган, избиран от регионалния парламент.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на полската икономика през 2016 г. са били промишлеността (26,5 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (26,2 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,7%).

Търговията в рамките на ЕС представлява 80 % от износа на Полша (Германия — 27 %, Обединеното кралство — 7 % и Чешката република — 7 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за Русия (3 %) и САЩ (2 %).

72 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 28 %, Нидерландия — 6 % и Италия — 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 8 % от вноса се падат на Китай и 6 % на Русия.

Полша в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 51 членове от Полша. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Полша

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на полското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на полското председателство:

юли — декември 2011 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Полша комисар в Европейската комисия е Елжбета Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Полша

Европейски икономически и социален комитет

Полша има 21 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Полша има 18 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Полша поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Полша в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Полша?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Полша с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 11,921 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Полша: 2,67 %
  • Обща вноска на Полша в бюджета на ЕС: 3,048 млрд. евро
  • Вноска на Полша в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,68 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Полша

Средствата, които Полша внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Полша се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top