Európska únia

Holandsko

Holandsko

Prehľad

Vlajka Holandska

Politický systém

Holandsko je parlamentná konštitučná monarchia s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom. Výkonnú moc má rada ministrov. Krajina je rozdelená na 12 provincií a 388 obcí. Okrem toho sa delí aj na 22 vodohospodárskych oblastí, ktoré riadi výkonná rada s právomocou v otázkach hospodárenia s vodou. Holandsko zahŕňa aj 6 zámorských krajín a území v Karibskej oblasti. Tieto územia nie sú súčasťou EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Holandska boli v roku 2016 verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,2 %) a priemysel (15,2 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 76 % vývozu Holandska (do Nemecka smeruje 24 %, Belgicka 11 % a Spojeného kráľovstva 9 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 4 % vyvážajú do Spojených štátov a 2 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 47 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 15 %, Belgicka 8 % a Spojeného kráľovstva 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 14 % dovozu pochádza z Číny a 8 % zo Spojených štátov.

Holandsko v EÚ

Európsky parlament

Holandsko má v Európskom parlamente 26 poslancov. Poslanci EP za Holandsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Holandsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia holandskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Holandska:

júl až december 1960 | júl až december 1963 | júl až december 1966 | júl až december 1969 | júl až december 1972 | júl až december 1976 | január až jún 1981 | január až jún 1986 | júl až december 1991 | január až jún 1997 | júl až december 2004 | január až jún 2016

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Holandsko do Európskej komisie je Frans Timmerman, ktorý je prvým podpredsedom a zodpovedá za lepšiu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv Európskej únie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Holandsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Holandsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Holandsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Holandsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Holandska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Holandska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Holandska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Holandsku: 2,417 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % holandského hrubého národného dôchodku (HND): 0,33 %
  • Celkový príspevok Holandska do rozpočtu EÚ: 4,384 mld. EUR
  • Príspevok Holandska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,46 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Holandsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Holandska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Holandsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top