Unia Europejska

Holandia

Holandia

Informacje ogólne

Flaga Holandii

Ustrój polityczny

Holandia jest parlamentarną monarchią konstytucyjną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − monarcha. Władzę wykonawczą sprawuje rada ministrów. Kraj dzieli się na 12 prowincji i 388 gmin. Terytorium Holandii jest również podzielone na 22 strefy wodne, którymi zarządza specjalna rada ds. gospodarki wodnej. Do Holandii należy również 6 zamorskich krajów i terytoriów na Karaibach. Te terytoria nie są częścią UE.

Holandia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów holenderskiej gospodarki w 2018 r. należały: administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna (20,8%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,6%) oraz działalność profesjonalna, naukowa

i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (15,4 %).

 

Handel z innymi krajami UE stanowi 74% holenderskiego eksportu (24% do Niemiec oraz 11% do Belgii i 8% do Francji). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 4%, a do Chin – 2%.

Jeśli chodzi o import, 46% pochodzi z państw członkowskich UE (15% z Niemiec i 8% z Belgii). Import z Chin wynosi 16%, a ze Stanów Zjednoczonych − 7%.

Holandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 29 posłów z Holandii. Więcej informacji o holenderskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Holandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele holenderskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty holenderskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1960 r., lipiec–grudzień 1963 r., lipiec–grudzień 1966 r., lipiec–grudzień 1969 r., lipiec–grudzień 1972 r., lipiec–grudzień 1976 r., styczeń–czerwiec 1981 r., styczeń–czerwiec 1986 r., lipiec–grudzień 1991 r., styczeń–czerwiec 1997 r., lipiec–grudzień 2004 r., styczeń–czerwiec 2016 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Niderlandzkim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Frans Timmermans, który jest wiceprzewodniczącym wykonawczym odpowiedzialnym za Europejski Zielony Ład.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Holandii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Holandia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Holandia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Holandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Holandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Holandia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane liczbowe za 2018 r. dla Holandii:

  • Łączne wydatki UE w Holandii – 2,470 mld euro
    (co odpowiada 0,32 proc. gospodarki Holandii)
  • Łączny wkład do budżetu UE – 4,845 mld euro
    (co odpowiada 0,62 proc. gospodarki Holandii)

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Holandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Holandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Holandia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top