Europska unija

Nizozemska

Nizozemska

Pregled

nizozemska zastava

Politički sustav

Nizozemska je parlamentarna ustavna monarhija na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno monarhom. Vijeće ministara ima izvršnu vlast. Država je podijeljena u 12 oblasti i 388 općina. Podijeljena je i u 22 vodna okruga, kojima upravlja izvršni odbor koji ima ovlasti u pitanjima gospodarenja vodama. Nizozemska obuhvaća i šest prekomorskih zemalja i područja na Karibima. Ta područja nisu dio EU-a.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori nizozemskoga gospodarstva 2018. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,8 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,6 %) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (15,4 %).

U zemlje EU-a odlazi 74 % nizozemskog izvoza (od čega 24 % u Njemačku, 11 % u Belgiju i 8 % u Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 4 % izvozi se u SAD, a 2 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 46 % činio je uvoz iz država članica EU-a (15 % iz Njemačke i 8 % iz Belgije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 16 % dolazi iz Kine, a 7 % iz SAD-a.

Nizozemska u EU-u

Europski parlament

Nizozemska ima 26 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Nizozemskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici nizozemske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi nizozemskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1960. | srpanj – prosinac 1963. | srpanj – prosinac 1966. | srpanj – prosinac 1969. | srpanj – prosinac 1972. | srpanj – prosinac 1976. | siječanj – lipanj 1981. | siječanj – lipanj 1986. | srpanj – prosinac 1991. | siječanj – lipanj 1997. | srpanj – prosinac 2004. | siječanj – lipanj 2016. |

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Frans Timmermans povjerenik je i izvršni potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Nizozemska, a nadležan je za europski zeleni plan.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Nizozemskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Nizozemska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Nizozemska ima 8 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Nizozemska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća nizozemskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što djelotvornije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Nizozemska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Nizozemsku za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Nizozemskoj: 2,470 milijardi EUR
    (0,32 % gospodarstva Nizozemske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 4,845 milijardi EUR
    (0,62 % gospodarstva Nizozemske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje EU financira u Nizozemskoj

Novcem koji Nizozemska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Nizozemsku.

Back to top