Europska unija

Nizozemska

Nizozemska

Pregled

nizozemska zastava

Politički sustav

Nizozemska je parlamentarna ustavna monarhija na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno monarhom. Vijeće ministara ima izvršnu vlast. Država je podijeljena u 12 oblasti i 388 općina. Podijeljena je i u 22 vodna okruga, kojima upravlja izvršni odbor koji ima ovlasti u pitanjima gospodarenja vodama. Nizozemska obuhvaća i šest prekomorskih zemalja i područja na Karibima. Ta područja nisu dio EU-a.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori nizozemskoga gospodarstva 2016. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,4 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,2 %) te industrija (15,2 %).

Trgovina unutar EU-a čini 76 % izvoza Nizozemske (Njemačka 24 %, Belgija 11 % i Ujedinjena Kraljevina 9 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 4 % izvozi se u SAD, a 2 % u Kinu.

U pogledu uvoza, 47 % dolazi iz država članica EU-a (Njemačka 15 %, Belgija 8 % i Ujedinjena Kraljevina 5 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 14 % uvoza dolazi iz Kine i 8 % iz SAD-a.

Nizozemska u EU-u

Europski parlament

Nizozemska ima 26 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Nizozemskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici nizozemske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi nizozemskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1960. | srpanj – prosinac 1963. | srpanj – prosinac 1966. | srpanj – prosinac 1969. | srpanj – prosinac 1972. | srpanj – prosinac 1976. | siječanj – lipanj 1981. | siječanj – lipanj 1986. | srpanj – prosinac 1991. | siječanj – lipanj 1997. | srpanj – prosinac 2004. | siječanj – lipanj 2016. |

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Frans Timmermans povjerenik je i prvi potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Nizozemska, a nadležan je za bolju regulativu, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Nizozemskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Nizozemska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Nizozemska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Nizozemska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća nizozemskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što djelotvornije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Nizozemska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Nizozemske i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Nizozemskoj: 2,417 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Nizozemskoj izražena kao postotak nizozemskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,33 %
  • ukupni doprinos Nizozemske proračunu EU-a: 4,384 milijardi EUR
  • doprinos Nizozemske proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,46 %

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje EU financira u Nizozemskoj

Novcem koji Nizozemska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Nizozemsku.

Back to top