an tAontas Eorpach

an Ísiltír

Forbhreathnú

Bratach na hÍsiltíre

Córas polaitiúil

Monarcacht bhunreachtúil pharlaiminteach í an Ísiltír ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, agus ceann stáit, an monarc. Is ag comhairle na n-airí atá an cumhacht feidhmiúcháin. Tá an tír roinnte ina 388 réigiún agus ina 388 mbardas. Tá sí roinnte ina 22 cheantar uisce atá faoi rialú ag bord feidhmiúcháin a bhfuil údarás aige maidir le bainistiú uisce. Tá 6 thír thar lear agus críocha sa Chairib atá mar chuid den Ísiltír chomh maith. Ní cuid den Aontas Eorpach iad na críocha sin.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na hÍsiltíre in 2016: an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (21.4 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (21.2 %) agus an tionsclaíocht (15.2 %).

Is fiú 76 % d’onnmhairí na hÍsiltíre í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 24 %, an Bheilg 11 % agus an Ríocht Aontaithe 9 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 4 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus 2 % chun na Síne.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 47 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 15 %, an Bheilg 8 % agus an Ríocht Aontaithe 5 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 14 % ón tSín agus 8 % ó na Stáit Aontaithe.

An Ísiltír san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 26 Fheisire ag an Ísiltír i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Ísiltír

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hÍsiltíre i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hÍsiltíre lena linn:

Iúil-Nollaig 1960 Iúil-Nollaig 1963 Iúil-Nollaig 1966 Iúil-Nollaig 1969 Iúil-Nollaig 1972 Iúil-Nollaig 1976 Eanáir-Meitheamh 1981 Eanáir-Meitheamh 1986 Iúil-Nollaig 1991 Eanáir-Meitheamh 1997 Iúil-Nollaig 2004 Eanáir-Meitheamh 2016

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrachUachtaránacht Chomhairle an Aontais faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Frans Timmermans an Coimisinéir atá ainmnithe ag an Ísiltír mar bhall den Choimisiún Eorpach. Is é Céad-Leas-Uachtarán an Choimisiúin é, a bhfuil Rialáil Níos Fearr, an Caidreamh Idirinstitiúideach, an Smacht Reachta agus an Chairt um Chearta Bunúsacha de chúram air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Ísiltír

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an Ísiltír ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an Ísiltír ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Ísiltír i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hÍsiltíre chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas Eorpach.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ísiltír don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hÍsiltíre leis an Aontas Eorpach in 2017:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh san Ísiltír: €2.417 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hÍsiltíre: 0.33 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hÍsiltíre isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €4.384 billiún
  • Ranníocaíocht na hÍsiltíre isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.46 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail san Ísiltír a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Ísiltír isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Ísiltír.

Back to top