an tAontas Eorpach

An Ísiltír

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Amstardam

Achar: 

41 542 km²

Daonra: 

16 979 120 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

3.3 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 697.219 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Ollainnis

Córas Polaitiúil: 

monarcacht bhunreachtúil pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

26

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999

Schengen area member: 

Tá an Ísiltír ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Márta 1995

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1958

Uachtaránacht na Comhairle: 

Talamh íseal atá san Ísiltír, mar a thugann a hainm le fios, agus tá an ceathrú cuid den tír ag leibhéal na mara nó faoina bhun. Tá stráicí móra den tír cosanta ar thuilte ag cladáin agus ballaí móra agus is talamh a tugadh chun míntíreachais ón bhfarraige a lán de thalamh na tíre. Tá cósta fada ag an Ísiltír leis an Muir Thuaidh agus tá teorainn ag an tír leis an mBeilg sa deisceart agus leis an nGearmáin san oirthear.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na hÍsiltíre in 2015: an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (21.8 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (21.0 %) agus an tionsclaíocht (15.4 %).

Is iad an Ghearmáin, an Bheilg agus an Ríocht Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Ísiltír earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an tSín agus an Bheilg na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Ísiltír san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 26 Feisire ag an Ísiltír i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Ísiltír

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hÍsiltíre i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hÍsiltíre lena linn:

Iúil-Nollaig 1960 | Iúil-Nollaig 1963 | Iúil-Nollaig 1966 | Iúil-Nollaig 1969 | Iúil-Nollaig 1972 | Iúil-Nollaig 1976 | Ean-Meith 1981 | Ean-Meith 1986 | Iúil-Nollaig 1991 | Ean-Meith 1997 | Iúil-Nollaig 2004 | Ean-Meith 2016

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Frans Timmermans an té a cheap an Ísiltír ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Eisean an Chéad Leas-Uachtarán agus is iad Rialáil níos fearr, Caidreamh Idirinstitiúideach, an Smacht Reachta agus an Chairt um Chearta Bunúsacha na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Ísiltír

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an Ísiltír ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an Ísiltír ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Ísiltír i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hÍsiltíre chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ísiltír don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n-iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hÍsiltíre leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE san Ísiltír: EUR 2.359 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hÍsiltíre: 0.35 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hÍsiltíre isteach i mbuiséad an AE: EUR 5.759 billiún
  • Ranníocaíocht na hÍsiltíre le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.85 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail san Ísiltír a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Ísiltír isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Ísiltír.

Eolas praiticiúil

Back to top