Euroopa Liit

Madalmaad

Ülevaade

Pealinn: 

Amsterdam

Pindala: 

41 542 km²

Rahvaarv: 

16 979 120 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

3,3 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

697,219 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

hollandi keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

Kohti Euroopa Parlamendis: 

26

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

Jah, Madalmaad on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1958

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Madalmaade eesistumise perioodid

Madalmaad on riik, mille territoorium asub madalal, jäädes ühe neljandiku ulatuses merepinna kõrgusele või sellest allapoole. Mitmeid Madalmaade piirkondi kaitstakse üleujutuse eest tammide ja kaldakindlustuste abil ning palju maad on juurde võetud mere arvelt. Madalmaadel on pikk rannajoon Põhjameres ning piir Belgiaga lõunas ja Saksamaaga idas.

Madalmaade majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,8 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,0 %) ning tööstus (15,4 %).

Madalmaade peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Belgia ja Ühendkuningriik ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Hiina ja Belgia.

Madalmaad ELis

Euroopa Parlament

Madalmaadest on Euroopa Parlamenti valitud 26 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Madalmaades

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Madalmaade valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Madalmaade eesistumise perioodid:

Juuli–detsember 1960 Juuli–detsember 1963 Juuli–detsember 1966 Juuli–detsember 1969 Juuli–detsember 1972 Juuli–detsember 1976 Jaanuar–juuni 1981 Jaanuar–juuni 1986 Juuli–detsember 1991 Jaanuar–juuni 1997 Juuli–detsember 2004 Jaanuar–juuni 2016

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Madalmaade poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Frans Timmermans, kelle vastutusalaks on parem õigusloome, institutsioonidevahelised suhted, õigusriigi põhimõtted ja põhiõiguste harta. Ta on ka komisjoni esimene asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Madalmaadel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Madalmaadel on Euroopa Regioonide Komitees 12 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Madalmaad suhtlevad ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Madalmaade nn. saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Madalmaad rahaliselt panustavad ning ise saavad?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Madalmaade rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Madalmaades: 2,359 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Madalmaade kogurahvatulust: 0,35 %
  • Madalmaade kogupanus ELi eelarvesse: 5,759 miljardit EUR
  • Madalmaade panuse ELi eelarvesse osakaal tema kogurahvatulust: 0,85 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Madalmaades

Rahalised vahendid, mida Madalmaad maksavad ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides valdkondades, nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Madalmaad ELi-poolsest rahastamisest kasu saavad.

Praktiline teave

Back to top