Ευρωπαϊκή Ένωση

Κάτω Χώρες

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Άμστερνταμ

Έκταση: 

41 542 km²

Πληθυσμός: 

16 979 120 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

3,3 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

697,219 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Ολλανδικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

26

Νόμισμα: 

Ευρώ. Μέλος της Ευρωζώνης  από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1958

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Οι Κάτω Χώρες είναι πεδινή χώρα, με περίπου το ένα τέταρτο του εδάφους της στο επίπεδο της θάλασσας ή κάτω από αυτό. Πολλά τμήματα των Κάτω Χωρών προστατεύονται από τις πλημμύρες με αντιπλημμυρικούς τοίχους και αναχώματα, ενώ μεγάλο τμήμα του εδάφους προέρχεται από τη θάλασσα. Οι Κάτω Χώρες έχουν μεγάλη ακτογραμμή στη Βόρεια Θάλασσα, και συνορεύουν με το Βέλγιο στα νότια και τη Γερμανία στα ανατολικά.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της ολλανδικής οικονομίας  ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (21,8%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (21,0%), καθώς και η βιομηχανία (15,4%).

Οι Κάτω Χώρες πραγματοποιούν εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εισαγωγές τους προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Κίνα και το Βέλγιο.

Οι Κάτω Χώρες στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι Κάτω Χώρες έχουν 26 ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές αυτοί.

To Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Κάτω Χώρες

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές της ΕΕ. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ολλανδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής στον οποίο εμπίπτουν τα θέματα συζήτησης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, οι υπουργοί της χώρας αυτής προεδρεύουν και συμβάλλουν στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες άσκησαν την προεδρία του Συμβουλίου οι Κάτω Χώρες:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1963 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1966 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1969 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1972 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1981 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1986 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1991 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1997 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2004 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2016

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τις Κάτω Χώρες επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Φρανς Tίμερμανς, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του πρώτου αντιπροέδρου αρμόδιου για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, τις Διοργανικές Σχέσεις, το Κράτος Δικαίου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τοπικά γραφεία σε κάθε χώρα της ΕΕ, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Κάτω Χώρες

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Οι Κάτω Χώρες έχουν 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο — που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων — γνωμοδοτεί σχετικά με τους προτεινόμενους νόμους, ώστε να σχηματίζεται πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου ενός προτεινόμενου νόμου στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Οι Κάτω Χώρες έχουν 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Οι Κάτω Χώρες επικοινωνούν με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας τους στις Βρυξέλλες. Ως η «Πρεσβεία των Κάτω Χωρών στην ΕΕ», η ολλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδοτήσεις

Πόσα χρήματα συνεισφέρουν και πόσα λαμβάνουν οι Κάτω Χώρες;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει — και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις των Κάτω Χωρών με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στις Κάτω Χώρες: 2,359 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) των Κάτω Χωρών: 0,35 %
  • Συνολική συνεισφορά των Κάτω Χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 5,759 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά των Κάτω Χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,85 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στις Κάτω Χώρες

Τα ποσά που συνεισφέρουν οι Κάτω Χώρες στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ — π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι Κάτω Χώρες από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top