Ευρωπαϊκή Ένωση

Κάτω Χώρες

Κάτω Χώρες

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία των Κάτω Χωρών

Πολιτικό σύστημα

Οι Κάτω Χώρες είναι κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον μονάρχη. Το συμβούλιο των υπουργών ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Η χώρα διαιρείται σε 12 επαρχίες και 388 δήμους. Διαιρείται επίσης σε 22 υδατικά διαμερίσματα, τα οποία διοικούνται από ένα εκτελεστικό συμβούλιο αρμόδιο για θέματα διαχείρισης των υδάτων. Οι Κάτω Χώρες περιλαμβάνουν επίσης 6 υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Καραϊβικής. Τα εδάφη αυτά δεν αποτελούν μέρος της ΕΕ.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της ολλανδικής οικονομίας ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (20,8 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,6 %), καθώς και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (15,4 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 74 % των εξαγωγών των Κάτω Χωρών (το 24 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 11 % στο Βέλγιο και το 8 % στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 4 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 2 % στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 46 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 15 % από τη Γερμανία και το 8 % από το Βέλγιο), ενώ εκτός ΕΕ το 16 % προέρχεται από την Κίνα και το 7 % από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Κάτω Χώρες στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι Κάτω Χώρες έχουν 29 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Κάτω Χώρες

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες οι Κάτω Χώρες άσκησαν την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1963 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1966 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1969 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1972 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1981 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1986 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1991 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1997 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2004 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2016

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισαν οι Κάτω Χώρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Κάτω Χώρες

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Οι Κάτω Χώρες έχουν 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Οι Κάτω Χώρες έχουν 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Οι Κάτω Χώρες επικοινωνούν με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας τους στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία των Κάτω Χωρών στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλουν οι Κάτω Χώρες και πόσα εισπράττουν;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία του 2018 για τις Κάτω Χώρες:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στις Κάτω Χώρες: 2,470 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 0,32 % της ολλανδικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 4,845 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,62 % της ολλανδικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στις Κάτω Χώρες

Τα ποσά που συνεισφέρουν οι Κάτω Χώρες στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελούνται οι Κάτω Χώρες από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top