Den Europæiske Union

Holland

Holland

Oversigt

Det hollandske flag

Politisk system

Holland er et parlamentarisk konstitutionelt monarki med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – kongen. Det er ministerrådet, der har den udøvende magt. Landet er inddelt i 12 provinser og 388 kommuner. Det er desuden inddelt i 22 vanddistrikter, som ledes af en bestyrelse, der har myndigheden, hvad angår vandforvaltning. Holland består desuden af 6 oversøiske lande og territorier i Vestindien. Disse områder er ikke en del af EU.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den hollandske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,4 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,2 %) samt industri (15,2 %).

76 % af Hollands eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 24 %, Belgien: 11 % og Storbritannien: 9 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (4 %) og til Kina (2 %).

For importens vedkommende stammer 47 % fra andre EU-lande (Tyskland: 15 %, Belgien: 8 % og Storbritannien: 5 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (14 %) og USA (8 %).

Holland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 26 hollandske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Holland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den hollandske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for hollandske formandskaber:

Juli-december 1960 | Juli-december 1963 | Juli-december 1966 | Juli-december 1969 | Juli-december 1972 | Juli-december 1976 | Januar-juni 1981 | Januar-juni 1986 | Juli-december 1991 | Januar-juni 1997 | Juli-december 2004 | Januar-juni 2016

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website for Det nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Holland har udnævnt Frans Timmermans som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er førstenæstformand med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Holland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Holland har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Holland har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Holland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som hollandsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Holland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Hollands finanser i relation til EU i 2017:

  • EU's samlede udgifter i Holland: 2,419 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Hollands bruttonationalindkomst (BNI): 0,33 %
  • Hollands samlede bidrag til EU-budgettet: 4,384 mia. euro
  • Hollands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,46 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Holland

De penge, som Holland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Holland drager fordel af EU-finansiering.

Back to top