Evropská unie

Nizozemsko

Nizozemsko

Přehled

nizozemská vlajka

Politický systém

Nizozemsko je parlamentní konstituční monarchie. V čele vlády stojí její předseda, hlavou státu je monarcha. Výkonnou moc má Rada ministrů. Zemi tvoří 12 provincií a 388 obcí. Rovněž je rozdělena na 22 okresů, jež spravuje výkonná rada, které náleží pravomoci v oblasti vodohospodářství. K Nizozemsku rovněž patří 6 zámořských zemí a území v Karibiku. Tato území nejsou součástí EU.

Nizozemsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitější odvětvími nizozemského hospodářství byly v roce 2016 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,4 %), velkoobchod a maloobchod, doprava a ubytovací a stravovací služby (21,2 %) a průmysl (15,2 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 76 % nizozemského vývozu (24 % do Německa, 11 % do Belgie a 9% do Spojeného království). Za hranice EU směřují 4 % nizozemského vývozu do Spojených států a 2 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 47 % pochází z členských států EU (15 % z Německa, 8 % z Belgie a 5 % ze Spojeného království). Ze zemí mimo EU pochází 14 % z Číny a 8 % ze Spojených států.

Nizozemsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 26 nizozemských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Nizozemsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci nizozemského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období nizozemského předsednictví:

červenec–prosinec 1960 červenec–prosinec 1963 červenec–prosinec 1966 červenec–prosinec 1969 červenec–prosinec 1972 červenec–prosinec 1976 leden–červen 1981 leden–červen 1986 červenec–prosinec 1991 leden–červen 1997 červenec–prosinec 2004 leden–červen 2016

Předsednictví Rady EU

Následující odkaz vede na externí internetové stránky o Aktuálním předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Nizozemsko nominovalo Franse Timmermanse, který je prvním místopředsedou a odpovídá za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a dodržování Listiny základních práv.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Nizozemsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Nizozemsko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

V Evropském výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci, má Nizozemsko 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Nizozemsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby nizozemské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Nizozemsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Rozpočet EU neslouží k přerozdělování bohatství, ale k tomu, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Nizozemska a naopak (2017):

  • Celkové příspěvky od EU: 2,417 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl nizozemského hrubého národního důchodu (HND): 0,33 %
  • Nizozemský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 4,384 miliardy eur
  • Nizozemský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % nizozemského HND: 0,46 %

Další údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Nizozemsku

Příspěvek Nizozemska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Nizozemsku a financovaných z prostředků EU.

Back to top