European Union website, the official EU website

Nizozemsko

Přehled: 

Jak již napovídá slovo „Nizozemsko“, povrch této země tvoří nížiny. Přibližně čtvrtina jeho území leží pod úrovní hladiny moře. Řadu oblastí Nizozemska chrání před povodněmi mořské a vnitrozemské hráze a velká část jeho území byla získána odčerpáváním vody a velkoplošným vysušením. Nizozemsko má dlouhé pobřeží Severního moře, na jihu země sousedí s Belgií a na východě s Německem.

Nejdůležitější odvětvími nizozemského hospodářství byly v roce 2015 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,8 %), velkoobchod a maloobchod, doprava a ubytovací a stravovací služby (21,0 %) a průmysl (15,4 %).

Hlavními vývozními trhy Nizozemska jsou Německo, Belgie a Spojené království. Nizozemsko nejvíce dováží z Německa, Číny a Belgie.

Hlavní město: 

Amsterdam

Rozloha: 

41 542 km²

Počet obyvatel: 

16 900 726 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

3,3 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

678,572 miliardy EUR (2015)

Úřední jazyk EU: 

nizozemština

Politický systém: 

parlamentární konstituční monarchie

Vstup do EU: 

1. ledna 1958

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

26

Měna: 

Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Je součástí schengenského prostoru?: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Předsednictví v Radě: 

Rotujícího předsednictví v Radě EU se Nizozemsko ujalo již 12krát – poprvé v roce 1960 a naposledy v roce 2016.

Nizozemsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 26 nizozemských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Nizozemsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci nizozemského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období nizozemského předsednictví:

červenec–prosinec 1960 červenec–prosinec 1963 červenec–prosinec 1966 červenec–prosinec 1969 červenec–prosinec 1972 červenec–prosinec 1976 leden–červen 1981 leden–červen 1986 červenec–prosinec 1991 leden–červen 1997 červenec–prosinec 2004 leden–červen 2016

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Nizozemsko nominovalo Franse Timmermanse, který je prvním místopředsedou a odpovídá za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a dodržování Listiny základních práv.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Evropské komise v Nizozemsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Nizozemsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Nizozemsko má 12 zástupců také ve Výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Nizozemsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby nizozemské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Nizozemsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Nizozemska a naopak (2015):

  • Celkové příspěvky od EU: 2,359 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl nizozemského hrubého národního důchodu (HND): 0,35 %
  • Nizozemský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 5,759 miliardy EUR
  • Nizozemský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % nizozemského HND: 0,85 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Nizozemsku

Příspěvek Nizozemska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Nizozemsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace