Европейски съюз

Нидерландия

Нидерландия

Преглед

Знаме на Нидерландия

Политическа система

Нидерландия е парламентарна конституционна монархия с ръководител на правителството — министър-председателят — и държавен глава — монархът. Изпълнителната власт се упражнява от министерския съвет. Страната е разделена на 12 провинции и 388 общини. Освен това тя е разделена на 22 водни области, управлявани от изпълнителен съвет, който има правомощия по въпросите на управлението на водите. Нидерландия включва и 6 отвъдморски страни и територии в Карибския басейн. Тези територии не са част от ЕС.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на нидерландската икономика през 2016 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,4 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,2 %) и промишлеността (15,2 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 76 % от износа на Нидерландия (Германия — 24 %, Белгия — 11 %, Обединеното кралство — 9 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 4 % и Китай — 2 %.

47 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 15 %, Белгия — 8 %, Обединеното кралство — 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 14 % от вноса е от Китай, а 8 % — от САЩ.

Нидерландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 26 членове от Нидерландия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Нидерландия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на нидерландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на нидерландското председателство:

юли — декември 1960 г. | юли — декември 1963 г. | юли — декември 1966 г. | юли — декември 1969 г. | юли — декември 1972 г. | юли — декември 1976 г. | януари — юни 1981 г. | януари — юни 1986 г. | юли — декември 1991 г. | януари — юни 1997 г. | юли — декември 2004 г. | януари — юни 2016 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтHастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Нидерландия комисар в Европейската комисия е Франс Тимерманс, който е първи заместник-председател и отговаря за въпросите на по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Нидерландия

Европейски икономически и социален комитет

Нидерландия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Нидерландия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Нидерландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Нидерландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Нидерландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Нидерландия с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 2,417 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Нидерландия: 0,33 %
  • Обща вноска на Нидерландия в бюджета на ЕС: 4,384 млрд. евро
  • Вноска на Нидерландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,46 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Нидерландия

Средствата, които Нидерландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Нидерландия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top