Европейски съюз

Нидерландия

Нидерландия

Преглед

Знаме на Нидерландия

Политическа система

Нидерландия е парламентарна конституционна монархия с ръководител на правителството — министър-председателят — и държавен глава — монархът. Изпълнителната власт се упражнява от министерския съвет. Страната е разделена на 12 провинции и 388 общини. Освен това тя е разделена на 22 водни области, управлявани от изпълнителен съвет, който има правомощия по въпросите на управлението на водите. Нидерландия включва и 6 отвъдморски страни и територии в Карибския басейн. Тези територии не са част от ЕС.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на нидерландската икономика през 2018 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (20,8 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,6 %) и професионалните, научните и техническите дейности; административни и спомагателни дейности (15,4 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 74 % от износа на Нидерландия (Германия — 24 %, Белгия — 11 % и Франция — 8 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 4 % и Китай — 2 %.

46 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 15 % и Белгия — 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 16 % от вноса се падат на Китай и 7 % — на САЩ.

Нидерландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 29 членове от Нидерландия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Нидерландия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на нидерландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на нидерландското председателство:

юли — декември 1960 г. | юли — декември 1963 г. | юли — декември 1966 г. | юли — декември 1969 г. | юли — декември 1972 г. | юли — декември 1976 г. | януари — юни 1981 г. | януари — юни 1986 г. | юли — декември 1991 г. | януари — юни 1997 г. | юли — декември 2004 г. | януари — юни 2016 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтHастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Нидерландия комисар в Европейската комисия е Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател, който отговаря за Европейския зелен пакт.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Нидерландия

Европейски икономически и социален комитет

Нидерландия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Нидерландия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Нидерландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Нидерландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Нидерландия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Нидерландия:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 2,470 млрд. евро
    (равняват се на 0,32 % от нидерландската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 4,845 млрд. евро
    (равнява се на 0,62 % от нидерландската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Нидерландия

Средствата, които Нидерландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Нидерландия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top