Európska únia

Malta

Malta

Prehľad

Vlajka Malty

Politický systém

Malta je parlamentná republika (jednokomorový parlament) s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní predovšetkým protokolárne úlohy. Krajina je rozdelená na 5 regiónov. Každý z nich má vlastný regionálny výbor, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi miestnou a národnou vládou.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Malty v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,0 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,8 %) a umenie, zábava a rekreácia, iné činnosti poskytovania služieb a domácností a exteritoriálnych organizácií a orgánov (15,0 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 57 % vývozu Malty (Nemecko 16 %, Taliansko 12 % a Francúzsko 11 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa po 6 % vyváža do Singapuru a do Japonska.

Pokiaľ ide o dovoz, 72 % pochádza z členských štátov EÚ (z Talianska 25 % a Nemecka 8 %). Z krajín mimo EÚ 4 % dovozu pochádza z Číny a 3 % z Indie.

Malta v EÚ

Európsky parlament

Malta má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Maltu.

Kancelária Európskeho parlamentu na Malte

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maltskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Malty:

január až jún 2017

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Maltskou komisárkou v Európskej komisii je Helena Dalliová, ktorá je zodpovedná za rovnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Malte

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Malta má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Malta má v Európskom výbore regiónov 1 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Malta komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Malty pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Malta do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Maltu za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ na Malte – 0,156 mld. EUR
    (čo zodpovedá 1,38 % maltského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 0,102 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,91 % maltského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Malte

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Malty pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Malta využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top