Európska únia

Malta

Prehľad

Hlavné mesto: 

Valletta

Rozloha: 

315 km2

Obyvateľstvo: 

434 403 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,1 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

9,898 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

maltčina, angličtina

Politický systém: 

parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

6

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2008

Schengen area member: 

Áno, štát schengenského priestoru od 21 decembra 2007.

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Malty

Malta pozostáva zo súostrovia 5 ostrovov v strednej časti Stredozemného mora, ktoré sa nachádzajú južne od talianskeho ostrova Sicília, východne od Tuniska a severne od Líbye. Malta patrí medzi vôbec najmenšie a najhustejšie osídlené krajiny na svete.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Malty v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,6 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,8 %), a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (12,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Malty sú Nemecko, Francúzsko a Hongkong, zatiaľ čo jej hlavnými dovoznými partnermi sú Taliansko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

Malta v EÚ

Európsky parlament

Malta má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Maltu.

Kancelária Európskeho parlamentu na Malte

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maltskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Malty:

január až jún 2017

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Maltu do Európskej komisie je Karmenu Vella, ktorý je zodpovedný za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Malte

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Malta má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Malta má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Malta komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Malty pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Malty, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Malty s EÚ v roku 2015:

  • Celkové výdavky EÚ na Malte: 0,134 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % maltského hrubého národného dôchodku (HND): 1,57 %
  • Celkový príspevok Malty do rozpočtu EÚ: 0,092 miliardy EUR
  • Príspevok Malty do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 1,08 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Malte

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Malty pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Malta využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Malte

Back to top