Európska únia

Malta

Prehľad

Vlajka Malty

Politický systém

Malta je parlamentná republika (jednokomorový parlament) s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní predovšetkým protokolárne úlohy. Krajina je rozdelená na 5 regiónov. Každý z nich má vlastný regionálny výbor, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi miestnou a národnou vládou.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Malty v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,9 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,7 %), a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (12,7 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 39 % maltského vývozu (Nemecko 14 % a Francúzsko 8 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 27 % vyváža do Spojených štátov, 6 % do Singapuru a 5 % do Japonska.

Pokiaľ ide o dovoz, 54 % pochádza z členských štátov EÚ (z Talianska 21 %, z Nemecka a Spojeného kráľovstva po 6 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 12 % dovozu z Kajmanských ostrovov a 10 % z Kanady.

Malta v EÚ

Európsky parlament

Malta má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Maltu.

Kancelária Európskeho parlamentu na Malte

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maltskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Malty:

január až jún 2017

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Maltu do Európskej komisie je Karmenu Vella, ktorý je zodpovedný za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Malte

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Malta má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Malta má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Malta komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Malty pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Malty, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Malty s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ na Malte: 0,201 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % maltského hrubého národného dôchodku (HND): 1,93 %
  • Celkový príspevok Malty do rozpočtu EÚ: 0,082 mld. EUR
  • Príspevok Malty do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,79 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Malte

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Malty pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Malta využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top