Unia Europejska

Malta

Malta

Informacje ogólne

Flaga Malty

Ustrój polityczny

Malta jest republiką parlamentarną. Ma jednoizbowy parlament. Na czele rządu stoi premier, a na czele państwa – prezydent, który pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Malta jest podzielona na pięć regionów. Każdy z nich ma swój własny komitet lokalny, który pełni rolę pośrednika między władzami lokalnymi i krajowymi.

Malta na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów maltańskiej gospodarki w 2018 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21,0%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (16,8%) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa; działalność gospodarstw domowych i organizacji i zespołów eksterytorialnych (15,0%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 57% maltańskiego eksportu (16% do Niemiec, 12% do Włoch i 11% do Francji). Eksport do Singapuru wynosi 6%, podobnie jak do Japonii.

Jeśli chodzi o import, 72% pochodzi z państw członkowskich UE (25% z Włoch i 8% z Niemiec). Import z Chin wynosi 4%, a z Indii − 3%.

Malta w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Malty. Więcej informacji o maltańskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego na Malcie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele maltańskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty maltańskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2017 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Maltańską komisarz w Komisji Europejskiej jest Helena Dalli, która odpowiada za równość.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Malcie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Malta ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Malta ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Malta utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Malty przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Malta, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane liczbowe dla Malty

  • Łączne wydatki UE na Malcie – 0,156 mld euro
    (co odpowiada 1,38 proc. gospodarki Malty)
  • Łączny wkład do budżetu UE – 0,102 mld euro
    (co odpowiada 0,91 proc. gospodarki Malty)

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Malcie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Maltę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Malta się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top