Unia Europejska

Malta

Malta

Informacje ogólne

Flaga Malty

Ustrój polityczny

Malta jest republiką parlamentarną. Ma jednoizbowy parlament. Na czele rządu stoi premier, a na czele państwa – prezydent, który pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Malta jest podzielona na pięć regionów. Każdy z nich ma swój własny komitet lokalny, który pełni rolę pośrednika między władzami lokalnymi i krajowymi.

Malta na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów maltańskiej gospodarki w 2016 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,9%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (17,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (12,7%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 39% maltańskiego eksportu (14% do Niemiec, 8% do Francji). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 27%, do Singapuru – 6%, a do Japonii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 54% pochodzi z państw członkowskich UE (21% z Włoch, po 6% z Niemiec i Wielkiej Brytanii). Import z Kajmanów wynosi 12%, a z Kanady – 10%.

Malta w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Malty. Więcej informacji o maltańskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego na Malcie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele maltańskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty maltańskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2017 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Maltańskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Karmenu Vella, który odpowiada za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Malcie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Malta ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Malta ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Malta utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Malty przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Malta wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Malta a budżet UE w 2017 r.:

  • Łączne wydatki UE na Malcie: 0,201 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent maltańskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 1,93%
  • Łączny wkład Malty do budżetu UE: 0,082 mld euro
  • Wkład Malty do budżetu UE jako procent maltańskiego DNB: 0,79%

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Malcie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Maltę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Malta się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top