Europska unija

Malta

Malta

Pregled

malteška zastava

Politički sustav

Malta je jednodomna parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno predsjednikom, čija je uloga uglavnom ceremonijalna. Država je podijeljena u pet regija. Svaka od njih ima svoj regionalni odbor, koji služi kao posrednik između lokalne i nacionalne vlasti.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori malteškoga gospodarstva 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,9 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,7 %) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (12,7 %).

Trgovina unutar EU-a čini 39 % izvoza Malte (Njemačka 14 % i Francuska 8 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 27 % izvozi se u SAD, 6 % u Singapur i 5 % u Japan.

U pogledu uvoza, 54 % dolazi iz država članica EU-a (Italija 21 %, po 6 % Njemačka i Ujedinjena Kraljevina), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 12 % uvoza dolazi iz Kajmanskih otoka i 10 % iz Kanade.

Malta u EU-u

Europski parlament

Malta ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta na Malti

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici malteške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi malteškog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Karmenu Vella povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Malta, a nadležan je za okoliš, pomorstvo i ribarstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije na Malti

Europski gospodarski i socijalni odbor

Malta ima pet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Malta ima pet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Malta komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća malteškog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što djelotvornije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Malta pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Malte i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Malti: 0,201 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Malti izražena kao postotak malteškog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,93 %
  • ukupni doprinos Malte proračunu EU-a: 0,082 milijardi EUR
  • doprinos Malte proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,79 %

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje EU financira na Malti

Novcem koji Malta uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Maltu.

Back to top