Europska unija

Malta

Malta

Pregled

malteška zastava

Politički sustav

Malta je jednodomna parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno predsjednikom, čija je uloga uglavnom ceremonijalna. Država je podijeljena u pet regija. Svaka od njih ima svoj regionalni odbor, koji služi kao posrednik između lokalne i nacionalne vlasti.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori malteškoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,0 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,8 %), umjetnost, zabava i rekreacija i ostale uslužne djelatnosti te djelatnosti kućanstava i izvanteritorijalnih organizacija i tijela (15 %).

U zemlje EU-a odlazi 57 % izvoza Malte (od čega 16 % u Njemačku, 12 % u Italiju te 11 % u Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 6 % odlazi u Singapur i Japan.

Kad je riječ o uvozu, 72 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 25 % iz Italije i 8 % iz Njemačke). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 4 % uvoza dolazi iz Kine, a 3 % iz Indije.

Malta u EU-u

Europski parlament

Malta ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta na Malti

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici malteške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi malteškog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Helena Dalli povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Malta, a nadležna je za ravnopravnost.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije na Malti

Europski gospodarski i socijalni odbor

Malta ima pet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Malta ima pet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Malta komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća malteškog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što djelotvornije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Malta plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Maltu za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Malti: 0,156 milijardi EUR 
    (1,38 % gospodarstva Malte)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,102 milijarde EUR
    (0,91 % gospodarstva Malte)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje EU financira na Malti

Novcem koji Malta uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Maltu.

Back to top