Ευρωπαϊκή Ένωση

Μάλτα

Μάλτα

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Μάλτας

Πολιτικό σύστημα

Η Μάλτα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, της οποίας το Κοινοβούλιο αποτελείται από ένα μόνο σώμα, με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος έχει κυρίως εθιμοτυπικά καθήκοντα. Η χώρα διαιρείται σε 5 περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια έχει δική της περιφερειακή επιτροπή η οποία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ της τοπικής και της εθνικής κυβέρνησης.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Μάλτας το 2018 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (21,0 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική πρόνοια (16,8 %), καθώς και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και δραστηριότητες εγχώριων και εξωχώριων οργανισμών και φορέων (15,0%).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 57 % των εξαγωγών της Μάλτας (το 16 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 12 % στην Ιταλία και το 11 % στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ τόσο στην Σιγκαπούρη όσο και στην Ιαπωνία κατευθύνεται αντίστοιχα 6 % των εξαγωγών.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 72 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (25 % από την Ιταλία και 8 % από τη Γερμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 4 % προέρχεται από την Κίνα και το 3 % από την Ινδία.

Η Μάλτα στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μάλτα έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μάλτα

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Μάλτας, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Μάλτα άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Μάλτα στην https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli_en">Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Έλενα Ντάλι, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ισότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μάλτα

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Μάλτα έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Μάλτα έχει 1 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Μάλτα επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Μάλτας στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία της Μάλτας έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Μάλτα και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για τη Μάλτα:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Μάλτα: 0,156 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 1,38 % της μαλτέζικης οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,102 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,91 % της μαλτέζικης οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Μάλτα

Τα ποσά που συνεισφέρει η Μάλτα στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Μάλτα από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top