Ευρωπαϊκή Ένωση

Μάλτα

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βαλέτα

Έκταση: 

315 km2

Πληθυσμός: 

434 403 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

9,898 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Μαλτέζικα, Αγγλικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

6

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2008

Schengen area member: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από την 21 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1η Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος πέντε νησιών στην κεντρική Μεσόγειο, νότια της Σικελίας, ανατολικά της Τυνησίας και βόρεια της Λιβύης. Η Μάλτα είναι μια από τις μικρότερες και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Μάλτας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,6%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,8%), καθώς και οι επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (12,5%).

Η Μάλτα πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Χονγκ Κονγκ, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μάλτα στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μάλτα έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μάλτα

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Μάλτας, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ημερομηνία άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Μάλτα:

Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τη Μάλτα επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Καρμένου Βέλα, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος, της Θαλάσσιας Πολιτικής και της Αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μάλτα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Μάλτα έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και στην κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Μάλτα έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Μάλτα επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Μάλτας στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία της Μάλτας έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Μάλτα;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά δίνει βάρος στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους.

Ανάλυση των οικονομικών της Μάλτας σε σχέση με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Μάλτα: 0,134 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του μαλτέζικου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,57 %
  • Συνολική συνεισφορά της Μάλτας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,092 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Μάλτας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 1,08 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Μάλτα

Τα ποσά που συνεισφέρει η Μάλτα στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Μάλτα από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top