Ευρωπαϊκή Ένωση

Μάλτα

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Μάλτας

Πολιτικό σύστημα

Η Μάλτα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, της οποίας το Κοινοβούλιο αποτελείται από ένα μόνο σώμα, με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος έχει κυρίως εθιμοτυπικά καθήκοντα. Η χώρα διαιρείται σε 5 περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια έχει δική της περιφερειακή επιτροπή η οποία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ της τοπικής και της εθνικής κυβέρνησης.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Μάλτας το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,9 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,7 %), καθώς και οι επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (12,7 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 39 % των εξαγωγών της Μάλτας (το 14 % κατευθύνεται στη Γερμανία και το 8 % στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 27 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ, το 6% στη Σιγκαπούρη και το 5 % στην Ιαπωνία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 54 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (21 % προέρχεται από την Ιταλία, 6% από τη Γερμανία και άλλο τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ εκτός ΕΕ το 12 % των εισαγωγών προέρχεται από τα νησιά Κάιμαν και το 10 % από τον Καναδά.

Η Μάλτα στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μάλτα έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μάλτα

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Μάλτας, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Μάλτα άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Καρμένου Βέλα, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος, της Θαλάσσιας Πολιτικής και της Αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μάλτα

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Μάλτα έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Μάλτα έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Μάλτα επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Μάλτας στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία της Μάλτας έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Μάλτα;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Μάλτας με την ΕΕ το 2017:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Μάλτα: 0,201 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του μαλτέζικου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,93 %
  • Συνολική συνεισφορά της Μάλτας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,082 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Μάλτας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,79 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Μάλτα

Τα ποσά που συνεισφέρει η Μάλτα στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Μάλτα από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top